Ostrzeżenie meteorologiczne – Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

POZIOM 3 Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  
INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 09.01.2024 r. (godz.00.00-24.00)
Stężenia dobowe  pyłu PM10 na stacjach Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna – 120 µg/m3 Nowy Targ, al. Tysiąclecia – 126 µg/m3 Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko – 106 µg/m3 Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej – 120 µg/m3 Rabka-Zdrój, ul. Orkana – 104 µg/m3
Obszar przekroczenia Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat miasto Nowy Sącz, powiat nowotarski, powiat miasto Tarnów, powiat suski
Ludność narażona Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 457 820
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie
się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia  10.01.2024 r. godz. 8.45
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 8.45 dnia 10.01.2024 r. do godz. 24.00 dnia  10.01.2024 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 10.01.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana
na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza.
Dzień 10.01.2024 r.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat myślenicki, powiat miasto Nowy Sącz, powiat nowotarski, powiat suski.
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 483 400
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 10.01.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje:powiat miasto Kraków, powiat nowosądecki, powiat wielicki, powiat oświęcimski, powiat chrzanowski, powiat krakowski
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 10.01.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 729 560
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, nie wietrz pomieszczeń, nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal
w kominku. Wrażliwe grupy ludności: unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości
nie wychodź na zewnątrz,nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej
niż normalnie,nie wietrz pomieszczeń,nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal
w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza   (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Stopień 2 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta: prowadzi kontrolę mieszkańców  pod kątem spalania odpadów
i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej (nie dotyczy Miasta Krakowa) Placówki oświatowo-wychowawcze oraz obiekty opieki zdrowotnej: zaleca się obserwacje wskazań najbliższych czujników pomiarowych. W przypadku wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie aktywności dzieci
i młodzieży na zewnątrz w czasie trwania 2 stopnia zagrożenia do nie-zbędnego minimum. Zarządzający drogami: obowiązuje zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem okresu deficytu wody w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia o suszy przez IMGW. Ogół społeczeństwa: obowiązuje zakaz eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe w przypadku, gdy nie stanowią jedynego źródła ogrzewania budynku. Zakaz eksploatacji
nie dotyczy urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu posiadających zamkniętą komorę spalania. obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści.   Stopień 3 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta: prowadzi kontrolę mieszkańców* pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej (nie dotyczy Miasta Krakowa)rekomenduje się wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej.placówki oświatowo-wychowawcze oraz obiekty opieki zdrowotnej:zaleca się obserwacje wskazań najbliższych czujników pomiarowych. W przypadku wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie aktywności dzieci
i młodzieży na zewnątrz w czasie trwania 3 stopnia zagrożenia do niezbędnego minimum. Zarządzający drogami: obowiązuje zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem okresu deficytu wody w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia
o suszy przez IMGW. Ogół społeczeństwa: obowiązuje zakaz eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe w przypadku, gdy nie stanowią jedynego źródła ogrzewania budynku. Zakaz eksploatacji
nie dotyczy urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu posiadających zamkniętą komorę spalania.obowiązuje zakaz eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści.obowiązuje zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych z wyjątkiem remontów prowadzonych w trybie awaryjnym
i interwencyjnym. Podmioty gospodarcze: wdrożenie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń określonych w pozwoleniach na emisję gazów lub pyłów do powietrza i w pozwoleniach zintegrowanych dla sytuacji wystąpienia 3 stopnia zagrożenia.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 10.01.2024 r. godz. 8:45
Podstawa prawna Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.)Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24  sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845)
Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaInstytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie.
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6