Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Sułoszowej

Sułoszowa: Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Sułoszowej

Numer ogłoszenia: 368626 – 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zobacz wyniki


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa, Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie,

tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy w Sułoszowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: – zamówienie obejmuje organizację szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Sułoszowa (koszt wynagrodzenia wykładowców oraz materiały szkoleniowe – wersja papierowa oraz elektroniczna dla wszystkich szkoleń). Dla szkoleń informatycznych oraz obsługi programu LEX niezbędne będzie na czas szkolenia, zapewnienie sprzętu komputerowego dla każdego z uczestników. Zamawiający gwarantuje salę do szkoleń (Sala obrad w budynku urzędu). Materiały szkoleniowe oraz wszelka dokumentacja winna być opatrzona logiem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz godłem Gminy Sułoszowa. Szkolenia muszą się odbywać w godzinach pracy urzędu: Poniedziałek 9:15 – 17:15, Wtorek – Piątek 
7:30 – 15:30. Cykl szkoleń: Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe 
1. Szkolenie: Korzystanie z programu LEX 24 godziny – (5 osób) LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2011 r. 2. Kurs Power Point ( podstawowy) 40 godzin – (4 osoby) LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2011 r. 3. Kurs: Nowoczesne technologie internetowe w urzędzie 40 godzin -(5 osób) LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2011 r. 4. Szkolenie: Elektroniczny obieg dokumentów 20 godzin dla 3 grup po 9 osób – WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2012 r. 
5. Szkolenie: Zasady funkcjonowania BIP 18 godzin – (4 osoby) PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2012 r. 
6. Szkolenie: Umieszczanie informacji w BIP 18 godzin – (4 osoby) PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2012 r. 
7. Kurs MS Word (podstawowy) 40 godzin (5 osób) STYCZEŃ – CZERWIEC 2012 r. 8. Kurs: MS Excel (podstawowy) 40 godzin (5 osób) STYCZEŃ – CZERWIEC 2012 r. 9. Kurs MS Office (średniozaawansowany) 40 godzin (5 osób) STYCZEŃ – MAJ 2013 r. 10. Szkolenie: Pisania aktów prawa miejscowego w języku HTML 32 godziny – (5 osób) CZERWIEC – LIPIEC 2012 r. 11. Szkolenie: Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu świadczonych usług dostępnych w BIP 5 dni po 6 godzin 
(4 osoby) WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2012 r.Termin wykonania zamówienia: a) szkolenia odbywać się będą 
w wyznaczonych jw. miesiącach począwszy od listopada 2011 r. – do maja 2013 r.. szczegółowe terminy realizacji szkoleń ustalone będą na min. 7 dni przed planowaną realizacją. b) Miejsce wykonywania zamówienia: będzie wykonywane w budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży aktualny odpis 
  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. owykaz wykonanych z ostatnich 3 lat usług szkoleniowych (minimum 5 usług) w przedmiocie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim zakresem usługą stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (zał. nr 5 do SIWZ). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oWykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie o spełnianiu tego warunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oo Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. minimum dwoma trenerami posiadającymi wykształcenie wyższe, z których każdy przeprowadził szkolenia, z co najmniej 
  5 różnych tematów z zakresu będącego przedmiotem zamówienia oraz posiada, co najmniej 
  3 letnie doświadczenie, jako trener. Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oOcena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
   i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
   i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
    a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 
  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – doświadczenie – 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 SIWZ można również odebrać w pok. nr 27 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.11.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ