OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA WIELMOŻA
DLA DZIAŁKI NR 17/4

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz 778) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.oraz Uchwały Nr X/67/2015 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29.09. 2015 roku z późn. zm.

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dla działki nr 17/4

w dniach od 15 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa pok.22 w godz. 10:00 – 12:00

Projekt planu, zostanie również udostępniony do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa tj. www.suloszowa.pl oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce Wójt – Obwieszczenia.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 22.07.2016 roku o godzinie 1400, w Sali obrad Urzędu.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sułoszowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2016r.

Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Równocześnie informuję, że:

– zgodnie z decyzją RDOŚ i PPIS w procedurze sporządzania niniejszego planu odstąpiono od sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko;

– z dokumentacją projektu planu, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPIS można zapoznać się w Urzędzie Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 21 dni od dnia upływu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Wójta Gminy publikowanego w BIP na stronie internetowej www.suloszowa.pl.

Wójt Gminy Sułoszowa

Stanisław Gorajczyk

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ