Ogłoszenie Wójta Gminy Sułoszowa o przetargu na wynajem lokalu użytkowego – 08-06-2017

Wójt Gminy Sułoszowa

ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Sułoszowej ul. Krakowska 6 Gmina Sułoszowa

1. Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy (użytkowany poprzednio jako apteka )

znajdujący się w budynku położonym w Sułoszowej , ul. Krakowska 6 Gmina Sułoszowa.

Umowa może zostać zawarta na okres 10 lat.

 

2. Zestawienie powierzchni lokalu:

Lokal składa się z pomieszczenia ekspedycyjnego oraz zaplecza z węzłem sanitarnym

– łączna powierzchnia wynosi 86,28m2.

Lokal posiada bezkolizyjny dojazd, osobne wejście , wyposażony jest w instalację

eklektyczną, wodn-kan. i co.

3. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 600,00 złotych netto

+ podatek Vat.

Oprócz czynszu Najemca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją

przedmiotu najmu a to: za energię elektryczną, wodę , ścieki, wywóz nieczystości,

centralne ogrzewanie i podatek od nieruchomości.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości

2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) w terminie do 07 lipca 2017r.

włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła

na konto Urzędu Gminy Sułoszowa w KBS O/Sułoszowa nr: 13 85910007 0270 0000

0013 0008 z podaniem tytułu wpłaty: „ przetarg na lokal użytkowy w Sułoszowej,

ul. Krakowska 6 ”.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu

za najem.

5. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „przetarg na lokal

użytkowy w Sułoszowej ul. Krakowska 6” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy

w Sułoszowej, pok.nr 25 do dnia 07 lipca 2017r. do godz.15.00.

Oferta powinna zawierać:

– imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli

oferentem jest osoba prawna,

– datę sporządzenia oferty,

– planowany sposób zagospodarowania lokalu ( nie dopuszcza się sprzedaży i konsumpcji

napoi alkoholowych) ,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki

bez zastrzeżeń,

– oferowaną cenę ,

– dowód wpłaty wadium i wskazanie konta bankowego, na które w przypadku

nie wygrania przetargu będzie można zwrócić wadium.

6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 12 lipca 2017r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu

Gminy Sułoszowa pok. Nr 3. Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie zostanie

przyjęta podlega zwrotowi nie później niż 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia

przetargu , na konto bankowe wskazane przez oferenta.

7. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w terminie 14 dni

od daty rozstrzygnięcia . Jeżeli osoba ustalona jako Najemca nieruchomości nie przystąpi

do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu

może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Wójt Gminy Sułoszowa zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

9. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa

pok. Nr 22 w godz. 8.00 – 15.00 tel. 012 3896028 wew.22. Lokal można oglądać

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00 – po uprzednim uzgodnieniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Gorajczyk  

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ