OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRSU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 10 stycznia 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ),  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.)  oraz
§ 8 załącznika nr 1 do Uchwały nr  LVIII/492/2023 w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Sułoszowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024″, z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2024.

2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi Załącznik  nr  1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Przyjmuje się wzór oferty konkursowej,  zgodnie z rozporządzeniem  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057 ) stanowiący Załącznik
nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3.

Przyjmuje się wzór umowy z oferentem,  zgodnie z rozporządzeniem  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057 ) stanowiący Załącznik  nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przyjmuje się wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego,  zgodnie
z rozporządzeniem  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2057 ) stanowiący Załącznik  nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Przyjmuje się wzór karty indywidualnej oceny ofert, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

Zarządzenie – pobierz

Załącznik 1 Ogłoszenie o konkursie – pobierz

Załącznik nr 1a – pobierz

Załącznik nr 2 – pobierz

Załącznik nr 3 – pobierz

Załącznik nr 4 – pobierz

Załącznik nr 5 – pobierz