OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 16825 – 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17426 – 2014 data 15.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sułoszowa, Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, fax. 12 3896028 wew. 29.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz przepompowniami ścieków dla miejscowości Wielmoża. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o projekt pn.: Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Wielmoża, który posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę (decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.2.743.2011.SA z dnia 14.12.2011 r., oraz Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 74/12 z dn. 30.03.2012 r.) Projektuje się wykonanie następujących robót budowlanych (długość całkowita projektowanej kanalizacji L= 16.161,1 mb, w tym): a. Długość kanalizacji grawitacyjnej L= 13.657,1. mb, w tym: długość kanalizacji grawitacyjnej fi315 PVC = 1.548,8 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi250 PVC = 672,6 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi200 PVC = 6.858,9 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi160 PVC = 4.576,8 mb, b. Długość kanalizacji tłocznej PE L= 2.504,0 mb, w tym: fi50 = 15 mb, fi90 = 168 mb fi125 = 2.321,0 mb. c. Pompownie ścieków szt. 2. d. Zasilanie pompowni – elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia. e. Monitoring pompowni SP1. f. Agregat prądotwórczy dla zasilania awaryjnego pompowni SP1. g. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. h. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. i. Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego) j. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu zgodnie z instrukcją oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót (zał. nr 8 do SIWZ). Zakres objęty wykonawstwem opisuje dokumentacja projektowa (zał. nr 10 do SIWZ), warunki wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ), a także wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ). Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Należy zamontować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.

  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz przepompowniami ścieków dla miejscowości Wielmoża. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o projekt pn. Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Wielmoża, który posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę (decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.2.743.2011.SA z dnia 14.12.2011 r., oraz Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 74/12 z dn. 30.03.2012 r.) Projektuje się wykonanie następujących robót budowlanych (długość całkowita projektowanej kanalizacji L= 20.647 mb, w tym): a. Długość kanalizacji grawitacyjnej L= 18.142 mb, w tym: długość kanalizacji grawitacyjnej fi315 PVC = 1.548,8 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi250 PVC = 672,6 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi200 PVC = 10.108,9 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi200 PEHD = 43,3 mb długość kanalizacji grawitacyjnej fi160 PVC = 5.691,3 mb, długość kanalizacji grawitacyjnej fi160 PEHD = 78,1 mb, b. Długość kanalizacji tłocznej PE L= 2.504,0 mb, w tym: fi50 = 15 mb, fi90 = 168 mb fi125 = 2.321 mb. c. Pompownie ścieków szt. 2. d. Zasilanie pompowni – elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia. e. Monitoring pompowni SP1. f. Agregat prądotwórczy dla zasilania awaryjnego pompowni SP1. g. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. h. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. i. Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego) j. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu zgodnie z instrukcją oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera zaktualizowany przedmiar robót (zał. nr 8 do SIWZ). Zakres objęty wykonawstwem opisuje dokumentacja projektowa (zał. nr 10 do SIWZ), warunki wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ), a także wzór umowy (zał. nr 7 do SIWZ). Powyższe dokumenty stanowią integralną część SIWZ. Należy zamontować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

  • W ogłoszeniu jest: Kierownik budowy; wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę do zatrudnienia kierownika budowy z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku posiadający: – uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy oraz kierownik robót branżowych muszą być wpisani na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.

  • W ogłoszeniu powinno być: Kierownik budowy; wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę do zatrudnienia kierownika budowy z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku posiadający: – uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Kierownik budowy musi być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt.

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ