Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Animator kultury

Dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Animator kultury

 

Warunki pracy i płacy

  • Płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania Centrum Kultury w Sułoszowej
  • Miejsce pracy: Centrum Kultury – GBP w Sułoszowej, ul. Szkolna 5, 32-045 Sułoszowa
  • Wymiar czasu pracy: ½ etatu (zgodnie z harmonogramem)

    Rodzaj umowy – umowa na czas próbny.

 Wymagania preferowane związane ze stanowiskiem:

a) posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy,
b) wykształcenie w zakresie np. animacja kultury, marketing, reklama, PR, grafika komputerowa,
c) znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
d) znajomość obsługi programu graficznego (np. Corel)
e) umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne oraz dyspozycyjność.

1. Wymagania niezbędne

– wykształcenie: średnie/wyższe ( mile widziane artystyczne, animacja kultury);
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
– niekaralność;
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Predyspozycje osobowościowe

– odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę;
– predyspozycje lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i animacyjnej;
– dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
– kreatywność, pomysłowość;
– komunikatywność;
– dyspozycyjność, gotowość do pracy o różnych porach dnia, w różne dni tygodnia;
– umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trydnych;
– wysoka kultura osobista.

3. Zakres obowiązków

Ustalenie we współpracy z dyrektorem założeń programowo – organizacyjnych funkcjonowania CK w Sułoszowej poprzez:
– opracowywanie propozycji programowej do rocznych planów działania jednostki;
– opracowywanie kalendarza imprez.

Koordynowanie organizacji oraz realizowanie przedsięwzięć kulturalnych CK w Sułoszowej poprzez:

– opracowywanie scenariuszy, planów logistycznych i regulaminów przedsięwzięć kulturalnych;
– pozyskiwanie sponsorów i partnerów do organizacji wydarzeń kulturalnych;
– stały kontakt z agencjami artystycznymi, ośrodkami kultury oraz innymi instytucjami i podmiotami w zakresie organizacji imprez;
– obsługę techniczną i konferansjerską mniejszych wydarzeń kulturalnych;
– prowadzenie zajęć o charakterze animacyjnym skierowanym do różnych grup odbiorców;
– inspirowanie powstawania i prowadzenie działalności nowych grup oraz kół artystycznych, kół zainteresowań.

Prowadzenie działań związanych z promocją oferty CK w Sułoszowej poprzez:

– opracowywanie treści i szaty graficznej materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących działalności Centrum;
– prowadzenie fanpage CK w Sułoszowej w mediach społecznościowych;
– sporządzanie dokumentacji wizualno – opisowej organizowanych przez CK w Sułoszowej wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych;
– utrzymywanie stałych kontaktów z mediami w zakresie promocji działań CK.

Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora w obszarze spraw należących do stanowiska pracy.

4. Wymagane dokumenty

1) List motywacyjny;

  • Życiorys (CV) wraz z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie;
3) Oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.);
4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
5) Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Kultury w Sułoszowej, zgodnie z ustawą.

5. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kultury w Sułoszowej, ul. Szkolna 5, 32-045 Sułoszowa w godzinach urzędowania jednostki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko animator kultury– nie otwierać” lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do CK) w terminie do 29.07.2022 r. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 389 60 46

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny

Sułoszowa, 29.06.2022 r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ