Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT w Referacie Finansowym.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA

 o naborze na stanowisko urzędnicze

inspektor ds. księgowości i rozliczeń VAT w Referacie Finansowym.

I. Nazwa i adres jednostki:

   Urząd Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139 32-045 Sułoszowa

II. Stanowisko:

   inspektor ds. księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)

III. Wymagania niezbędne:

      1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie  wyższe – kierunki ekonomiczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów   o szkolnictwie wyższym

     3. doświadczenie zawodowe – minimum 3 letni staż pracy w dziale finansów samorządowych jednostek budżetowych.

4. Udokumentowane przeszkolenie w zakresie rozliczeń podatku VAT w j.s.t zrealizowane po centralizacji systemu rozliczeń VAT w j.s.t

     5. korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

6. znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych i bankowości elektronicznej, sprawozdawczość GUS.

7. bardzo dobra znajomość ustawy o VAT i przepisów wykonawczych do tej ustawy , dobra znajomość ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, znajomość przepisów i rozliczeń związanych z podatkiem VAT, obsługa programów biurowych.

    8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     9. nieposzlakowana opinia.

 IV. Wymagania dodatkowe:

      1. preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń podatku VAT w j.s.t.

      2. umiejętność dokonywania rozliczeń w zakresie VAT i sporządzania stosownych deklaracji w tym zakresie oraz dekretacji dokumentów księgowych

    3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność.

 V. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

Zadania główne:

 • weryfikacja dokumentów dotyczących zakupów w Urzędzie Gminy pod kątem możliwości dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego,

 • prowadzenie ewidencji (rejestrów ) Urzędu Gminy na potrzeby podatku od towarów i usług,

 • szczegółowa analiza faktur zakupu pod kątem posiadania praw do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wraz z prowadzeniem rejestrów zakupu dla celów rozliczania podatku VAT.

 • Rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym,

 • Prowadzenie rozliczeń w ramach centralizacji, zestawienie zbiorczych rejestrów sprzedaży i zakupu na podstawie rejestrów cząstkowych z jednostek celem sporządzenia centralnej deklaracji VAT-7

 • Wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych , w zakresie analizowania i kwalifikowania dokonanych przez jednostki zakupów towarów i usług pod kątem posiadania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz analizowanie dokonywanej sprzedaży pod kątem stosowania prawidłowych stawek opodatkowania lub zwolnień z podatku,

 • uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i dostarczoną przez odpowiedni referat ewidencję sprzedaży wraz ze sporządzaniem w imieniu Urzędu Gminy stosownych miesięcznych deklaracji,

 • współpraca z referatami Urzędu Gminy w zakresie podatku Vat należnego i naliczonego,

 • weryfikacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczanych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku vat,

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym oraz weryfikacja kompletności i rzetelności dokumentów w zakresie dokumentów księgowych, które są sprawdzane pod względem formalnym i rachunkowym,

 • sporządzenie zbiorczej deklaracji podatkowej VAT-7 Gminy Sułoszowa na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7 dostarczanych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją rozliczeń podatku vat,

 • sporządzanie korekt deklaracji VAT-7 dla Urzędu Gminy,

 • sporządzanie zbiorczej korekty deklaracji VAT-7 dla Gminy Sułoszowa,

 • przygotowywanie danych do przelewu podatku należnego VAT do Urzędu Skarbowego,

 • sporządzanie wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego,

 • współpraca w sprawach związanych z rozliczaniem VAT z podległymi jednostkami organizacyjnymi Gminy objętych centralizacją rozliczeń podatku VAT, współpraca z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń podatku VAT,

 • przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,

 • udział w opracowaniu sprawozdań finansowych oraz okresowych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków.

 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Pana Wójta , Skarbnika Gminy.

Zadania okresowe:

 • terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości,

 • planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań.

 VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • wymiar czasu pracy – pełny etat – 40 godzinny tygodniowy czas pracy,

 • rodzaj pracy – praca biurowa z wykorzystaniem komputera, w systemie codziennym od pon. do pt., zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 • miejsce pracy – Urząd Gminy w Sułoszowej , pokój nr 21 na piętrze, brak możliwości dostępu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pomieszczenie ogrzewane, z dostępem do sanitariów na piętrze,

 • przewidywany termin zatrudnienia – sierpień/wrzesień 2018

 VII. Wskaźnik niepełnosprawności:

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w miesiącu czerwiec 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sułoszowa w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 VIII. Dokumenty wymagane:

 • podpisane własnoręcznie:

        – życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i pacy

           zawodowej,

          – kwestionariusz osobowy *

          – list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających,

          – wykształcenie (świadectwa, dyplomy),

         – staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji      pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),

         – posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający    tożsamość kandydata i poświadczający obywatelstwo polskie),

 • pisemne oświadczenia :

          – o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe *

          – o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*

          – o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb   niezbędnych do realizacji procesu naboru*

 • pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

*Druki do pobrania na stronie .

Dokumenty dodatkowe (jeżeli kandydat posiada):

 • kopie dokumentów o posiadanych dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • kopie zakresu obowiązków,

 • referencje lub opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

 IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: do dnia 14 sierpnia 2018 roku, do godz. 15oo

2. Miejsce: wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze inspektor ds. księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)”

osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Sułoszowej , ul. Krakowska 139, pok. 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na w/w adres Urzędu.

 X. Informacje dodatkowe:

 • Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do Urzędu.

 • Druki stosownych oświadczeń do celów naboru, druk kwestionariusza osobowego zamieszczone są w załącznikach do ogłoszenia.

 • Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:

– I etap – weryfikacja dokumentów,

– II etap – rozmowa kwalifikacyjna ze znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Informacja o wyniku naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminy i w BIP oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 • Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.

 • Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności

 • Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 • Bliższych informacji udziela: Skarbnik Gminy tel. 12 3896028 wew. 20.

Ogłoszenie o naborze opublikowano na stronie internetowej Gminy Sułoszowa (www.suloszowa.pl), w zakładce „Aktualności” i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Wójt

Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ