Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor- Ekodoradca w Urzędzie Gminy w Sułoszowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2021

Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2021 r.

 

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE              

      

Podinspektor – Ekodoradca – 1 etat

w Urzędzie Gminy w Sułoszowej w Referacie Planowania, Gospodarki Gminnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej na stanowisko: Podinspektor – Ekodoradca
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nazwa i adres jednostki: 

Urząd Gminy Sułoszowa

ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

I. Wymagania niezbędne.

1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ochrona środowiska, administracja).

2.  Co najmniej 1 rok stażu pracy w strukturach administracji publicznej – samorządowej lub rządowej (z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi).

Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)   jest obywatelem polskim,

b)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 II. Wymagania dodatkowe podlegające ocenie.

1. Wiedza z zakresu między innymi: ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii.

2. Znajomość przepisów:

– ustawa – Prawo ochrony środowiska

–   ustawa o samorządzie gminnym,

–   ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,

– Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, Uchwała antysmogowa dla Małopolski

– Program „Czyste Powietrze”

-instrukcja kancelaryjna, znajomość struktur organizacyjnych administracji publicznej.

3. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych, znajomość Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).

4. Prawo jazdy kat. B

5. Komunikatywność, gotowość do wyjazdów w teren.

6. Samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

1.Wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów dotyczących instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach mieszkańców gminy Sułoszowa oraz budynkach użyteczności publicznej.
2. Współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza.
3. Aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.
4. Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych.
5. Pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego.
6.  Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie.
7. Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców
w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację.
8. Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji energetycznej budynku.
9. Prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła.
10.Monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach realizowanych zadań.
11.  Przygotowywanie projektów umów w zakresie realizowanych zadań.
12.  Rozliczanie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.
13. Przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań w zakresie ochrony powietrza o charakterze zewnętrznym oraz dla instytucji zewnętrznych.
14.  Współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochroną powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.).
15. Przeprowadzanie kontroli planowych w gospodarstwach prywatnych oraz podmiotach gospodarczych w zakresie przestrzegania prawa ochrony środowiska, zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach oraz nakazów, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wprowadzonych na obszarze Województwa Małopolskiego.
16. Obsługa platformy Ekointerwencje ( w tym kierowanie spraw do ukarania w razie wystąpienia).
17.Pobieranie próbek popiołu do badań i obsługa karnych zgłoszeń.
18.Wykonywanie zadań związanych kompleksowa obsługą mieszkańców gminy w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze (w tym obsługa punktu konsultacyjno informacyjnego).
19. Zbieranie informacji w celach inwentaryzacyjnych- tworzenie ankiet, prowadzenie spotkań, obsługa bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków oraz innych baz tworzonych w tym zakresie.
20.Kompleksowa obsługa Gminnego Programu Wymiany Kotłów.
21. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach.

IV.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1.  W budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 (budynek urzędu, istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy).

2.  Praca w wymiarze 1 etatu, 40 godz. tygodniowo – siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna, obsługa interesantów, praca w terenie.

3.  Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu, innymi urzędami i instytucjami.

4.  Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.

5. Wysokie zdolności komunikacyjne.

6. Planowany okres zatrudnienia – wrzesień 2021 r.

V.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Urzędzie Gminy w Sułoszowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6 %.

VI.     Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny (podpisany).
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu (podpisane)
 • Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 • Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 • Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*    (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.*
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych).
 • Oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwaną dalej RODO*.

 * druki do pobrania na stronie.

 

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Sułoszowa, Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy). W zaklejonych kopertach z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sułoszowej – Podinspektor – Ekodoradca.”

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.suloszowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułoszowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub pod numerem tel. 12 3896028 wewn.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Sułoszowa, 27.07.2021 r.  

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ