Ogłoszenie – kanały technologiczne

Sułoszowa, 14.05.2018r.

OGŁOSZENIE

O zamiarze udostepnienia kanału technologicznego w pasie dróg gminnych Gminy Sułoszowa oraz w pasie drogi powiatowej 2134K dla której Gmina Sułoszowa jest inwestorem zastępczym.

Działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj.; Dz. U. 2017, poz. 2222 z późn. zm.) Wójt Gminy Sułoszowa będąc zarządcą dróg gminnych na terenie gminy Sułoszowa oraz inwestorem zastępczym dla drogi powiatowej nr 2134K informuje, iż trwają przygotowania do realizacji niżej wymienionych inwestycji drogowych;

  1. Przebudowa drogi gminnej na długości 1059 m na działkach 102/6, 737, 113/1, 106/1, 101/6, 99, 97/1, 89/5, 89/6, 89/3, 89/7, 87/2, 425/1, 424/3, obręb 0005 Wola Kalinowska w miejscowości Wola Kalinowska w gminie Sułoszowa.”

  1. “Przebudowa drogi gminnej na długości 322 m na działkach nr 126/1, 155/1, 156/1, 157/1, 160/1, 159/2, 159/3, 161/2, 162/2, 164/2, 174/1, 175/2  obręb 0004 Wielmoża w miejscowości Wielmoża w gminie Sułoszowa.” 

  1. “Przebudowa  drogi gminnej w Sułoszowej I na działkach nr ewid. 1324/6, 1324/4, 1307/6, 1207/4, 1302/1, 1297/1, 1295/1, 1276/1, 1272/1, 1260/3, 1259/1, 1251/1, 1250/1, 1243/1, 1241/1, 1233/1, 1230/1, 1220/1, 1217/4, 1203/1, 1202/1, 1177/1, 1174/1, 1154/5, 1153/1, 1150/5, 1149/5, 1146/1 o długości ok. 420 mb w kategorii D.”

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2134K w miejscowości Wola Kalinowska
    w kilometrze: 4+698 – 5-078.”

W ramach planowanej budowy oraz przebudowy ww. dróg może powstać obowiązek wybudowania w pasach drogowych tych dróg kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej Gminy Sułoszowa zgłosi się podmiot zainteresowany udostepnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony byłby na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych.

Zgodnie z treścią art. 4 pkt. 15a cytowanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących do eksploatacji.;

  1. Urządzeń infrastruktury technicznej związanymi z potrzebami ruchu drogowego,

  2. Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Podmioty zainteresowane udostepnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wymienionych dróg gminnych oraz drogi powiatowej mogą składać do zarządcy drogi pisemne wnioski.

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczącą wymagań jakie winien spełniać kanał technologiczny do potrzeb lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

W myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału) jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

W przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostepnieniem kanału technologicznego
w ramach planowanego przedsięwzięcia, zarządca drogi działając zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych nie będzie lokalizował kanału technologicznego w pasie drogowym.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sułoszowa oraz przesłana do wiadomości Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Otrzymują:

  1. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

  2. a/a

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ