OGŁOSZENIE – 2019-10-29

Sułoszowa, dnia 29.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą Nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa
z dnia 06 października 2009 r. dla działki nr 86/6 AM 3-12
i części działki nr 311 AM 3-12

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały Nr XI/90/2019 z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą Nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa
z dnia 06 października 2009 r. dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM
3-12
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowej zmiany planu na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzanej do przedmiotowej zmiany planu miejscowego, w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres . Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany planu jest Wójt Gminy Sułoszowa

Wójt Gminy Sułoszowa
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ