Odpady

Gospodarka odpadami – I piętro – pokój 23


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30  
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:   Deklaracja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty
brak


Termin załatwienia sprawy
1. W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy).


Tryb odwoławczy 
brak


Odbiór dokumentu
brak


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 3. Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sułoszowa.
 4. Uchwała Nr XXXII/269/2021 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa
 5. Uchwała Nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sułoszowa.

Uwagi

 • Kto składa (obowiązek): formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób i jednostek posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością (mieszkańcy, firmy)
 • Kiedy składamy deklarację: deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (opłata od ilości osób zamieszkujących). Zadeklarowaną kwotę opłaty za nieruchomości zamieszkałe stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty od osoby.
 • Obowiązek zmiany deklaracji: w terminie do 10-go następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty tj., urodzenie, przeprowadzka (zmiana liczby osób), sprzedaż nieruchomości. W przypadku zmiany deklaracji, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się począwszy od miesiąca zaistnienia zmiany.
 • W przypadku niezłożenia deklaracji lub w wyniku czynności sprawdzających danych błędnych wykazanych w deklaracji, organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień, albo wszczyna postepowanie w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 • W przypadku wypisania osoby z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do deklaracji dołączyć dokument gdzie wypisywana osoba będzie podlegać opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Upust za kompostowanie wynosi 7 zł na osobę zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sułoszowa

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Kozioł
tel. 12 389 60 28 wew. 23, I piętro pokój nr 23


Data utworzenia karty: 11.04.2023
Data ostatniej aktualizacji: –


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Deklaracja – Pobierz


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30  
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis/zmianę do wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i mieszkańców nieruchomości,
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymaganych prawem wymagań dla odbioru i transportu odpadów komunalnych
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty

Opłaty

 1. Opłata skarbowa – 50 zł – za wpis do rejestru
 2. Opłata skarbowa – 25 zł – za zmianę wpisu w rejestrze
 3. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 7 dni


Tryb odwoławczy 

 1. Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odbiór dokumentu

….


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uwagi

 1. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Sułoszowa na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Katarzyna Kozioł
tel. 12 389 60 28 wew. 23, I piętro pokój nr 23


Data utworzenia karty: 14.04.2023
Data ostatniej aktualizacji:  –


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek- Pobierz

Oświadczenie- Pobierz

Rejestr działalności regulowanej kwiecień 2024 – pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ