Obwieszczenie Wójta Gminy Sułoszowej z dnia 01.10.2018r.

Sułoszowa, dnia 01.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa
dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych
w Wielmoży przy ul. Kamieniec Górny

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały nr XXXVIII/329/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działek nr 86/6 AM 3-12 i 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ul. Kamieniec Górny, zmienionej Uchwałą nr XL/348/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2018 r. oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny, będących przedmiotem zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2018 r.

Wnioski lub uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa lub wysłane za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

…………………………………………….

Wójt Gminy Sułoszowa

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ