Obwieszczenie Wójta Gminy Sułoszowa – 2017-11-30

Sułoszowa, dn. 30.11.2017 r.

UG – 7624/5/M/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017 poz. 1257) w związku z wnioskiem Pani Joanny Mirskiej reprezentującej Pana Janusza Długopolskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : Przywrócenie zabudowy turystycznej na wzgórzu Parnas”. Budowa ośrodka turystycznego, kulturalno – dydaktycznego na działce nr 1096/3 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa wraz z instalacjami wewnętrznymi, wjazdem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (na działkach nr 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 2318, 2317, 2315, 2314, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309/2, 2308, 2307, 2306, 2305/1, 2304, 1920, 1919, 1096/2, 1967, 1985, 1106, 1073, 1918/1, 1918/2, 1075, 1074 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa),

 

wyznacza się stronom postępowania 7- dniowy termin do zapoznania się z aktami sprawy tj. w dniach od 01.12.2017 r. do 09.12.2017 r., które znajdują się w Urzędzie Gminy Sułoszowa, pokój nr 22, Tel. 012 389 60 28 wew. 22 w godzinach;

Poniedziałek 9.15 – 16.00

Wtorek – Piątek 7.30 – 14.00

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej są zobowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Sułoszowa

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

 

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa i na stronie internetowej www.suloszowa.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej

  2. a/a

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ