Obwieszczenie Wójta Gminy Sułoszowa – 2019-04-10 –

Sułoszowa, 10.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla działki nr 86/6 AM 3-12 i części działki nr 311 AM 3-12 położonych w Wielmoży przy ulicy Kamieniec Górny wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 18.04.2019 r. do 10.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, w godzinach pracy Urzędu oraz publikuje na stronie internetowej urzędu gminy Sułoszowa.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, o godz. 10.00

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sułoszowa na adres Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r.

Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019 r.

 

Plik do pobrania: http://plik.softgis.pl/dane/PROJEKT.zip

Wójt Gminy Sułoszowa

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ