Obwieszczenie Wójta Gminy Sułoszowa – 2017-12-29

Sułoszowa 29.12.2017 r.

UG – 7624/5/M/10

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz.1 257) oraz art. 38 w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)

zawiadamiam że przez Wójta Gminy Sułoszowa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przywrócenie zabudowy turystycznej na wzgórzu Parnas”

Budowa ośrodka turystycznego, kulturalno – dydaktycznego na działce nr 1096/3 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa wraz z instalacjami wewnętrznymi, wjazdem, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną (na działkach nr 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 2318, 2317, 2315, 2314, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309/2, 2308, 2307, 2306, 2305/1, 2304, 1920, 1919, 1096/2, 1985, 1106, 1073, 1918/1, 1918/2, 1075, 1074 obręb Sułoszowa I, Gmina Sułoszowa).

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa pok. 22 od poniedziałku do piątku w godz. 9:15 -15:00, a także w BIP Sułoszowa zakładka Wójt – obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i od tego terminu zaczyna biec termin na złożenie odwołania.

Obwieszczenie wywieszono na okres 14 dni:

– na tablicy ogłoszeń w siedzibie UG Sułoszowa

– treść decyzji w BIP gminy Sułoszowa

Wójt Gminy Sułoszowa

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ