OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I

Sułoszowa, dnia. 30.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały nr XL/350/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w zachodniej części obrębu Sułoszowa I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10.05. 2019 r. do 07.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa, pok. nr 22
o godz. 10
00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Sułoszowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej
skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie
ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Sułoszowa. Uwagi mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;

  2. ustnie do protokołu;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Sułoszowa

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ