OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

Sułoszowa, dnia 22.03.2021 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa III podjętego Uchwałą nr XXVIII/192/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 07 kwietnia 2005 r.,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża
  w części dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 października 2009 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwał:

 • nr XXIX/239/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia
  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r., zmienioną uchwałą nr XXXV/294/2018 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 2 lutego 2018 r. i uchwałą nr XVI/140/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2020 r.,
 • nr XXIX/241/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia
  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa III podjętego Uchwałą nr XXVIII/192/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 07 kwietnia 2005 r., zmienioną uchwałą nr XVI/139/2020 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 24 stycznia 2020 r.,
 • nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie: przystąpienia
  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża
  w części dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 października 2009 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 1.04.2021 r. do 07.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa https://suloszowa.pl/

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
w powiązaniu art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższych projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się
na odległość:

 • dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r. w dniu 13.04.2021 r. o godzinie 11:00,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa III podjętego Uchwałą nr XXVIII/192/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 07 kwietnia 2005 r. w dniu 13.04.2021 r. o godzinie 12:00,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża
  w części dotyczącej terenów położonych w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 6 października 2009 r. w dniu 13.04. 2021 r. o godzinie 13:00,

których transmisje dostępna będą na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułoszowa undefined Dyskusja będzie odbywała się na bezpłatnej platformie ZOOM, link do spotkania będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Sułoszowa undefined w dniu 13.04.2021 r. o godzinie 08:00. Podczas dyskusji możliwe będzie zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać do Wójta Gminy w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2021 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie
ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Sułoszowa. Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Sułoszowa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), dalej jako ustawa o pizp, w związku
z ogłoszeniem z dnia 22.03.2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wola Kalinowska podjętego Uchwałą nr XIII/72/07 Rady Gminy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I podjętego Uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa III podjętego Uchwałą nr XXVIII/192/05 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 07 kwietnia 2005 r.,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wielmoża w części dotyczącej terenów położonych
  w otulinie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego podjętego Uchwałą nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Sułoszowa z dnia
  6 października 2009 r.

informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w uwagach jest Wójt Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa, tel. 12 3896028;
 • Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: lub pisemnie na adres Administratora danych.
 • Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
  w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sułoszowa przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Gmina Sułoszowa, w tym: biuru projektowemu.
 • Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 • Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii
  i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 • Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • do żądania usunięcia danych osobowych;
 • do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 • Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Sułoszowa informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku
  z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane
  te pozyskano.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ