Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla rozbudowy drogi

Sułoszowa 17.05.2019 r.

GK.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz.1 257) oraz art. 38 w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405)

zawiadamiam,

że w dniu 17 maja 2019 została wydana decyzja Wójta Gminy Sułoszowa znak: GK.6220.1.2019 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej DP1154K na odcinku Przeginia – Sułoszowa”

realizowanej na działkach o nr 338/10, 338/5, 338/7, 338/8, 338/9, 339/11, 339/12, 339/13, 339/14, 339/15, 339/16, 339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/4, 339/9, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352/3, 353, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363/1, 363/2, 366, 367, 368, 369/1, 369/2, 371/1, 371/2, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378/2, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401/1, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465/2, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473/1, 473/2, 474/1, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498/1, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 508/1, 508/2, 509/1, 509/2, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 528/2, 529/1, 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/3, 537/3, 538/1, 540, 541/4, 542/1, 1117/2, 1118/12, 1259/8, 1262/1 – obręb 0005 Przeginia, gmina Jerzmanowice-Przeginia

848/6, 857/3, 966/1, 966/2, 968/5, 968/7, 968/8, 969, 970, 971, 972, 973/1, 973/2, 974, 975, 976, 977/2, 977/3, 977/4, 978, 979/7, 980/7, 981/5, 981/7, 981/9, 981/10, 981/13, 982/10, 982/11, 982/12, 982/13, 982/14, 982/7, 982/8, 982/9, 1108/4, 1143/10, 1143/11, 1143/4, 1143/5, 1143/6, 1143/7, 1143/8, 1144/1, 1144/2, 1145/3, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1146/1, 1146/2, 1147/1, 1147/2, 1147/3, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1150/1, 1150/2, 1150/4, 1150/5, 1151, 1152, 1231, 1232, 1233, 1234, 1228/1, 1228/2, 1229/1, 1229/2, 1230/1, 1230/2, 1236/1, 1263/1, 1263/2, 1264, 1268 – obręb 0002 Sułoszowa II, gmina Sułoszowa.

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa pok. 22 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia ul. Rajska 22.

Obwieszczenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie:

– Urzędu Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa oraz w jego BIP,

– Urzędu Gminy Jerzmanowice – Przeginia ul. Rajska 22, 32-045 Jerzmanowice oraz jego BIP;

oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Przeginia, sołectwa Sułoszowa II

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i od tego terminu zaczyna biec termin na złożenie odwołania.

Wójt Gminy Sułoszowa
mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ