OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki nr 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Sułoszowa, 18.07.2019r.

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki nr 1045 
podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa uchwały nr IV/35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki nr 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Sułoszowa.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 
32‑045 Sułoszowa w terminie do dnia 
12.08.2019 r.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Wójt Gminy Sułoszowa

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 20093 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) w związku z obwieszczeniem z dnia 18.07.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I dla działki nr 1045 podjętego uchwałą nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r., informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Wójt Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32‑045 Sułoszowa, 
tel. 12 3896028;

2. z Inspektorem Ochrony Danych wnioskodawcy mogą skontaktować się drogą elektroniczną: lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 20093 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane:

1)     organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;

2)     innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sułoszowa przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Sułoszowa, w tym: do biura projektowego.

5. Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.

6. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.

7. Wnioskodawca ma prawo do:

1)     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

3)     do żądania usunięcia danych osobowych;

4)     do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ