Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Sułoszowa

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2024

Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie:      ogłoszenia naboru wniosków do udzielenia dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania Komisji ds. weryfikacji i naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 81 i art. 77 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022, w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Uchwały Nr LX/501/2023 Rady Gminy Sułoszowa z dnia
6 listopada 2023 r. w sprawie:  zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytkówzarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Gminy Sułoszowa, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej naborem.
  2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa oraz na stronie internetowej www.suloszowa.pl, i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa.

§ 2

  1. W celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków złożonych w naborze powołuje się Komisję w następującym składzie:

1)   Przewodniczący: Marek Szymański

2)   Członek: Joanna Rozmus Masłowska

3)   Członek: Zofia Bierca

  • Komisja wykonuje działania w oparciu o Regulamin Pracy Komisji stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej, Planowania, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Sułoszowa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sułoszowa.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4.2024

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4.2024

LX.501.2023

Zalacznik_Nr_1_LX.501.2023