NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Informatyk – 1/2 etatu

w Urzędzie Gminy Sułoszowa w Referacie Organizacyjnym na stanowisko: Informatyka w  wymiarze ½ etatu

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Sułoszowa  ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

I. Wymagania niezbędne.

Wykształcenie oraz doświadczenie:

 1.  wyższe wykształcenie w zakresie informatyki oraz 1 rok doświadczenia w strukturach administracji publicznej  samorządowej lub rządowej na podobnym stanowisku.
 2.  wykształcenie  średnie  oraz co najmniej 3 lata stażu pracy w strukturach administracji publicznej  samorządowej lub rządowej na podobnym stanowisku.

Dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a. jest obywatelem polskim,

b. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe podlegające ocenie.

 1.  Umiejętności praktyczne w zakresie administrowaniem sieciami.
 2.  Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i innych aktów odnoszących się do funkcjonowania systemów informatycznych w administracji oraz umiejętności praktyczne w instalacji i konfiguracji stacji roboczych dla systemów operacyjnych z rodziny Windows.
 3.  Znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 4.  Znajomość przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 5.  Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, zdolności logicznego i analitycznego myślenia.
 6.  Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres.
 7.  Prawo jazdy kat B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 1.  Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów informatycznych urzędu w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu
  w jednostkach organizacyjnych.
 2.  Nadzór nad sprawnością techniczną i konfiguracją urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, administracja stacjami roboczymi i serwerami urzędu.
 3.    Rozwój systemu informatycznego.
 4.    Administrowanie stronami internetowymi urzędu oraz organizacją pracy
  w użytkowanych systemach.
 5.  Obsługa transmisji video online obrad Rady Gminy Sułoszowa.
 6.   Planowanie i analiza zapotrzebowania na infrastrukturę informatyczną.
 7.     Nadawanie uprawnień dla użytkowników do systemów informatycznych, zakładanie
   i konfiguracja kont e-mail.
 8.  Wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów, baz danych oraz stacji roboczych, konfiguracja sprzętu w zakresie sporządzania kopii zapasowych oraz archiwizacja danych.
 9.  Pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi programów, sprzętu komputerowego oraz przegląd i konserwacja sprzętu, usuwanie drobnych usterek.
 10.  Rejestracja i przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
 11.    Nadzór nad pracami związanymi z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Urzędu.    
 12.  Nadzór nad umowami zawieranymi z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez urząd a także udział w realizacji projektów poprawiających cyfryzację urzędu.
 13.  Realizacja przyjętej polityki bezpieczeństwa w tym prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1.  W budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 istnieje  podjazd dla osób niepełnosprawnych i winda.

2.  Praca w wymiarze 1/2 etatu, 20 godz. tygodniowo – siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

3.  Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu, innymi urzędami i instytucjami.

4.  Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie.

5.  Wysokie zdolności komunikacyjne.

6.  Planowany okres zatrudnienia – październik 2023 r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu sierpniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sułoszowa, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

     VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany).
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu (własnoręcznie podpisane)
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem przez kandydata).
 7. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe * (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.*
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
 11. Oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwaną dalej RODO*.

* druki do pobrania na stronie.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 26 września 2023 r.  do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy).

W zaklejonych kopertach z dopiskiem Nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sułoszowa – Informatyk”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.suloszowa.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułoszowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sułoszowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub pod numerem tel. 12 3896028 wewn.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

Sułoszowa, 15.09.2023 r.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ