Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady

Zał. Nr 1do zarządzenia Nr 11/2020
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 5 maja 2020r.

WÓJT  GMINY SUŁOSZOWA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

                    

Podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady

w Urzędzie Gminy w Sułoszowej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich na stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności oraz obsługi rady  w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne.

1.      Wykształcenie wyższe magisterskie (administracja, prawo )

2.      Ponadto dokumenty na w/w stanowisko może składać osoba, która:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

e) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

3. Znajomość przepisów:

–        ustawy o ewidencji ludności ,       

–        ustawy o samorządzie gminnym,

–        kodeks postępowania administracyjnego,

–        Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

4.      Samodzielność, kreatywność, komunikatywność.

5.      Umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego: Microsoft Office (Word, Excel).

6. Posiada łącznie co najmniej dwu letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach administracji samorządowej lub jednostkach administracji rządowej z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 1. Wymagania dodatkowe podlegające ocenie

1.Znajomość przepisów prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, archiwów zakładowych, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.Biegła znajomość obsługi komputera w tym Systemów Rejestrów Państwowych poprzez Aplikacje ,,ŹRÓDŁO”,

3.Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

4.preferowana znajomość języka angielskiego,

5.zaangażowanie,kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

6.Odporność na stres.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

 1. Prowadzenie Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców (RZC).     

 2. Wykonywanie czynności związanych z zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt : czasowy, stały oraz zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego w Rejestrze  poprzez Aplikację ‘’Źródło”.   

 3. Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców (RM) oraz Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców

 4. Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL z Urzędu i na wniosek.

 5. Wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych oraz o odmowie udostępniania danych osobowych.

 6. Usuwanie niezgodności, aktualizacja, weryfikacja danych w Rejestrze Mieszkańców (RM),Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców (RZC) oraz Rejestrze PESEL poprzez Aplikację ,,Źródło”.

7.      Współpraca i przekazywanie danych do innych organów.

8.      Prowadzenie z urzędu lub na wniosek strony postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.

9.     Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.

10.  Opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń należących do zakresu działania.

11. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Gminy, zatwierdzonych przez Radę Gminy wniosków komisji i interpelacji radnych.

12. Protokołowanie sesji Rady Gminy oraz Komisji Rady,

13. Prowadzenie biura rady,

  

IV.              Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1.      Praca w budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 (budynek urzędu, istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych brak windy),

2.      Praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna.

3.      Praca wymaga współpracy z innymi komórkami urzędu a także innymi urzędami i instytucjami.

4.      Obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, oraz obsługa urządzeń biurowych.

5. Planowany okres zatrudnienia od dnia 1 sierpnia 2020r.

V.          Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu styczniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sułoszowej, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej  niż 6 %.

 VI.              Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu

 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),*

 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*

 8. kopia dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu w trakcie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 10. oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwanego dalej RODO*

 * druki do pobrania na stronie.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 20 maja 2020 r. do godz. 15,00

pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa, Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa,

I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy).

W zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sułoszowej – podinspektor ds. ewidencji ludności i obsługi rady”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 3896028 wew.15

 * druki do pobrania na stronie.

                                              

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internatowej www.suloszowa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sułoszowej.

  

Sułoszowa, 05.05.2020r.  

Wójt

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ