„Modernizacja gospodarki osadem na oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej”

Tytuł projektu:Modernizacja gospodarki osadem na oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Umowa o dofinansowanie: nr RPMP.05.03.02-12-0057/17-00-XVII/419/FE/17 z dnia 06.12.2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 5. Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr,, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu: 721 914,50 PLN

Wartość dofinansowania: 498 884,00 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

  • Rozpoczęcie: 01.04.2017 r.

  • Zakończenie: 30.06.2018 r.

 Ogólna charakterystyka Projektu:

Niniejszy projekt obejmuje zmianę instalacji w zakresie gospodarki osadem celem poprawy stopnia zagęszczenia osadu. Obecnie osady komunalne są odwadniane z wykorzystaniem prasy filtracyjnej znajdującej się w budynku gospodarki osadem. Inwestycja polegać będzie na demontażu prasy oraz zamontowaniu w jej miejsce wirówki dekantacyjnej wraz z pompą polielektrolitu i pompą osadu odwodnionego, przepływomierzem osadu oraz stacją polielektrolitu z pompą polielektrolitu. Linia technologiczna służąca do odwodnienia i higienizacji osadu będzie umieszczona w budynku technicznym. Zagęszczony, stabilizowany tlenem osad przepompowany będzie za pomocą istniejącej pompy na wirówkę. Na rurociągu dostarczającym osad umieszczony zostanie przepływomierz osadu dokumentujący wielkości przepływu osadu. Do osadu dozowany będzie polielektrolit, którego zadaniem jest wspomaganie procesu odwadniania osadu poprzez proces fluktuacji, wspomaganie agregacji cząstek. Nad inwestycją będzie prowadzony Nadzór inwestorski.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców gminy Sułoszowa poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ