Przycisk.png

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 368 gości oraz 0 użytkowników.

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019
Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 4 marca 2019r.

Wójt Gminy Sułoszowa
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora :

1. Szkoły Podstawowej Nr 2 ul. Olkuska 316 , 32-045 Sułoszowa

2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielmoży , ul. Szkolna 55 ,32-045 Sułoszowa

3. Publicznego Przedszkola w Sułoszowej, ul. Szkolna 7 , 32-045 Sułoszowa.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08. 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017, poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły, publicznej placówki, publicznego przedszkola - którego dotyczy,

  1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

    - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

    - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

    - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7.10.1999r o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931 ze zm)- w przypadku cudzoziemca;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1458 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017r., poz. 2186 ze zm..)- w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972r.

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r, poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie      wyższym (Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych ;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.),

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopisem   której placówki dotyczy ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora ……………….” w terminie do dnia 12 kwietnia 2019r. do godz.15,00 w sekretariacie urzędu lub na adres : Urząd Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa (decyduje data wpływu do urzędu).

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sułoszowa.

Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.  

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sułoszowej tel.12 3896028 wew.15

     Wójt Gminy Mochowo

Załączniki:
Pobierz plik (skan20190306_09493070-2.pdf)skan20190306_09493070-2.pdf[ ]699 kB
Pobierz plik (skan20190306_09495373  -1.pdf)skan20190306_09495373 -1.pdf[ ]319 kB

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies