Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dn. 14.02.2011r.
UG-7624/2/M/09/10

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 113 § 1, 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm./,

postanawiam

sprostować oczywiste omyłki pisarskie w decyzji z dnia 13.05.2010r. znak: UG-7624/2/M/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji dla miejscowości Wielmoża”
- na stronie 4 w/w decyzji skreślić działkę nr 1920, natomiast wpisać działkę nr 2371.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez ten organ decyzjach. W niniejszej sprawie ze względu na dużą liczbę działek objętych inwestycją nastąpiła omyłka. Należy dodać, że przez tą omyłkę zakres terenowy inwestycji nie uległ zmianie.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują:

1/ Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, oraz na stronie internetowej www.suloszowa.pl,
2/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Smoleńsk 29-31, 31-112 Kraków,
3/ Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15,
4/ A/a.