Kategoria: Wiadomości
Drukuj

 ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. (piątek) o godz. 1500 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej /pok. nr 3/.

Proponuję następujący porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Interpelacje radnych.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

 5. Analiza funkcjonowania Gminnej Komisji Przeciwdziałania alkoholizmowi za pierwsze półrocze 2018r.


   

 6. Przyjęcie wykazu zadań do IS z powiatem na 2019 rok ul. Skalna – ścieżka rowerowa plus nakładka, ul. Długa Wielmoża.

 7. Uchwala intencyjna w sprawie zbycia części działki drogowej nr 739/2 w miejscowości Wola Kalinowska.

 8. Uchwała o przystąpieniu Gminy Sułoszowa do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO.

 9. Uchwala w sprawie przyjęcia w drodze darowizny działek osób fizycznych na poszerzenie ul. Granicznej w Wielmoży.

 10. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

 11. Uchwała w sprawie zmiany chwały nr XXXI/249/2013 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułoszowa na lata 2014-2020.

 12. Omówienie przygotowań do nowego roku szkolnego.

 13. Uchwala w sprawie przyjęcia statutu Gminy.

 14. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego.

 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 16. Odpowiedzi na interpelacje.

 17. Wolne wnioski.

 18. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Sułoszowa

Janusz Pasternak