Przycisk.png

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 287 gości oraz 0 użytkowników.

RO.3050.13.2020                                                                  Sułoszowa, dnia 08.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe – 271.42.M.O.2020

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

 

Przedmiot zapytania (nazwa):

Dostawa zestawu nagłośnienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sułoszowa II

 • Zamawiający: Gmina Sułoszowa
 • 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139
 • telefon: 123896028; Faks: 123896028 w. 29
 • Adres strony internetowej: www.suloszowa.pl
 • korespondencja z Wykonawcami będzie prowadzona: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP Gminy 677-10-37-576; REGON Gminy 351555520
 • Godziny urzędowania: poniedziałek 915- 1715

wtorek - piątek 730 - 1530

 • Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do remizy OSP Sułoszowa II, Sułoszowa ul. Olkuska 139, 32-045 Sułoszowa: zestawu nagłośnienia składającego się z dwóch kolumn szerokopasmowych, jednego subwoofera, miksera, dwóch statywów pod kolumny
oraz 4 przewody o długości co najmniej 20 m.

Poniżej proponowana specyfikacja sprzętu:

2x RCF Art732-A mk4 lub tożsame

Pasmo Przenoszenia

50 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL

131 dB

Crossover

700 Hz

Woofer

12”, 2,5” cewka.

Driver

1,4”, 3,0” cewka.

Moc

1400W Peak, 700W RMS

1x RCF SUB 705-AS II  lub tożsame

Pasmo przenoszenia

40Hz - 120Hz

Typ obudowy

bas reflex

Punkt crossovera

80/110Hz

Głośnik

15", 3,0" v.c.

Wejścia/Wyjścia

2x XLR

Moc

700W RMS

Max SPL

131dB

1x RCF F 12XR lub tożsame
Kompresory: 4 pojedyncze kompresory (CH 1, CH 2, CH 3, CH 4)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Wejścia: 6 wejść mikrofonowych, 4 wejścia liniowe, Footswitch, 4 wejścia Stereo Line, Hi-Z
Wyjścia: 2 wyjścia Aux Output, Aux Send, Main Mix, FX Send, Phones, Control Room, Group Out

2x STATYW KOLUMNOWY
-Minimalny udźwig 30KG
-Regulacja wysokości
-Średnica rury 35mm

4x Przewód XLR M - XLR F co najmniej 20m

Do oferty należy załączyć dokumenty określające warunki gwarancji

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV:
CPV- 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający

 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 • Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego,  nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Dostawa zestawu nagłośnienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sułoszowa II

 • Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 • Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną
 • Wymagany termin realizacji umowy: 30 listopada 2020 r.
 • Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  CENA – 100%
 • Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
 • Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),
 • Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
 • Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej.
 • Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 16 października 2020 r. do godziny 1300
w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139. Ofertę można przesłać również elektronicznie w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 • Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 16 października 2020 r.
o godzinie 1310w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 16.

 • Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Maciej Okrajni, tel. 123896028 w. 16.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 • Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2
z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy oraz jej realizacji jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Sułoszowa, Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Sułoszowa następuje za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • dane zbierane przez Wójta Gminy Sułoszowa nie będą poddawane profilowaniu.

Zamawiający informuje, że:

 • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 • wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Załączniki:

 • druk propozycji cenowej,
 • oświadczenie,
 • projekt umowy.

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies