Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 21.07.2020r.

nr sprawy GK.271.WR.14.2020

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2020/2021”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2020/2021 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów z terenu Gminy Sułoszowa do szkół w Olkuszu i Wolbromiu oraz odwiezienie ich do miejsca zamieszkania.

Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach:

Trasa nr 1dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 6 uczniów

Wielmoża, ul. Długa (1 uczniów) - Sułoszowa II Szkoła (3 uczniów) – Olkusz ul. Kochanowskiego 2

Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców).

Trasa nr 2,dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 7 uczniów i 1 opiekun, w tym jeden uczeń leżący dowożony 2 razy w tygodniu i odwożony niezależnie od ucznia drugiego w godz. 12 – 12.30; dowóz uczniów w systemie łączonym.

 1. Sułoszowa I (2 uczniów) – Wolbrom ul. Skalska 22,

 2. Sułoszowa II (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22,

 3. Wielmoża Szkoła (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22

 4. Wielmoża Poręba (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22

 5. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22

 6. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń leżący wraz z opiekunem) – Wolbrom ul. Skalska 22; dowóz w godz. 8.00– 9.00oraz odwóz w godz. 12-12.30 - usługa realizowana 2 razy w tygodniu

Dowóz w godz. 8.00– 9.00zgodnie z planem zajęć uczniów.

Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców lub Dyrektora).

Odwóz uczniów na wszystkich trasach wgodzinach 13 – 16.00zgodnie z harmonogramem zajęć lekcyjnych, uszczegółowiony czas odjazdów po uzgodnieniu z Zamawiającym, Rodzicami lub Opiekunami oraz z Dyrektorami Szkół.

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV:

     II.  Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2020/2021”

 3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na poszczególne trasy.

Zamawiający wymaga, że w przypadku złożenia oferty częściowej obowiązują zestawy tras przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.

    III. Wymagany termin realizacji umowy:

Rozpoczęcie: 01.09.2020r.

Zakończenie: 30.06.2021r. oraz trasa nr 2 - dodatkowo 2 tygodnie wakacji.

Realizacja w dni nauki szkolnej z wyłączeniem ferii zimowych i letnich (oprócz trasy nr 4- dodatkowo 2 tygodnie dowozu w wakacje) oraz dni świątecznych. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

   IV. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: 

         CENA – 100%

    V.  Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru - zał. nr 1

 2. Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem,

 3. Wypełniony i zaparafowany wzór umowy – zał. 2,

 4. Kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi będzie wykonywana usługa,

 5. Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

 6. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 7. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 8. wykaz osób - zał. nr 3

 9. potencjał techniczny – zał. nr 4

 10. oświadczenie – zał. nr 5

      VI.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

     VII.  Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2020 r. do godziny 900 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

     VIII.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godzinie 915 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 3.

    IX.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Justyna Rzepka, tel. 123896028 w. 12.

fax 123896028 w. 29 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     X.  Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

Załączniki:

 1. druk propozycji cenowej,

 2. wzór umowy

 3. wykaz osób

 4. potencjał techniczny

 5. oświadczenie