Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Sułoszowa, dnia 19.05.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa
dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek nr 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa INa podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sułoszowa Uchwały nr XVI/143/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek nr 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej,  obręb Sułoszowa I, oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do działek nr 371/1, 372 w Woli Kalinowskiej, działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) w Wielmoży, działek nr 1700/11, 1754, 1756, 1755, 1303/12, 1303/14 w Sułoszowej (obręb Sułoszowa I), będących przedmiotem zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2020 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu zmiany studium jest Wójt Gminy Sułoszowa.
Wójt Gminy Sułoszowa

mgr inż. Stanisław Gorajczyk

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 20093 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z obwieszczeniem z dnia 19.05.2020 r. będącym wynikiem realizacji Uchwały Nr XVI/143/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułoszowa dla części działek nr 371/1 i 372 położonych w Woli Kalinowskiej, dla części działek nr 2/6, 2/8 i 3/2 (AM 3-11) położonych w Wielmoży, dla części działek nr 1700/11, 1754, 1756 oraz dla działek nr 1303/12, 1303/14 i 1755 położonych w Sułoszowej, obręb Sułoszowa I, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców jest Wójt Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32 045 Sułoszowa, tel. 12 3896028; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. z Inspektorem Ochrony Danych wnioskodawcy mogą skontaktować się drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 20093 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sułoszowa przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Sułoszowa, w tym: do biura projektowego.
 1. Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Wnioskodawca ma prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
 1. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.