Kategoria: Wiadomości
Drukuj
Sułoszowa , 10.01.2020r.
ZAWIADOMIENIE
Uprzejmie zawiadamiam, że sesja Rady Gminy Sułoszowa odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9,00 w lokalu Urzędu Gminy w Sułoszowej, pokój nr 3.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2019 – 2023.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019r.
6. Sprawozdanie z uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułoszowa. 
7. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla powiatu krakowskiego.
8. Uchwala w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wszczęcia procedury zmiany SUiKZP. 
10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla PSP na fundusz wsparcia.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości w Gminie.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia wzoru Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Goraj