Przycisk.png

Szkody w uprawach - gradobicie 2020

Wójt Gminy Sułoszowa informuje, że w dniu 26 czerwiec 2020 r. powiadomił Wojewodę Małopolskiego o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego…

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

podworko talentow nivea

baner system informacji przestrzennej

Projekt "e-Xtra kompetentna Sułoszowa - rozwój kompetencji cyfrowych w gminie Sułoszowa.”

MapaGminy 01 n small

 

mikroporady

 

 

 

Pliki Cookie

Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas jej przeglądania. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz jednak we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujące o używaniu plików cookies.

Odwiedza nas 237 gości oraz 0 użytkowników.

 

Wójt Gminy Sułoszowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. gospodarki gruntami

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania nieruchomościami, geodezji, lub planowania przestrzennego, co najmniej 3 letni staż pracy,

 2. doświadczenie zawodowe: podstawowa wiedza z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz prac geodezyjnych,

 3. znajomość ustaw : gospodarka nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw,

 4. znajomość przepisów prawa w zakresie: ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz struktur administracji publicznej w Polsce.

Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa komputera: znajomość programów użytkowych; Word, Excel, Power Point, Outlook oraz innych urządzeń biurowych;

 2. prawo jazdy kat. B;

 3. umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia;

 4. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;

 5. dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Gospodarka gruntami ,

 • Tworzenie zasobów gruntami na cele budowlane ustalanie cen działek i ich zbywanie,

 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami gruntów komunalnych /prowadzenie ewidencji analitycznej gruntów-uzgadnianie z ewidencją księgowości /.

 • Wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zbycie nieruchomości przejętych w wieczyste użytkowanie ,

 • Prowadzenie obsługi zarządu mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi ,

 • Wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych państwowym jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami,

 • Orzekanie o wygaśnięciu prawa użytkowania lub zarządu,

 • wydawanie zgody na zrzekanie się własności nieruchomości

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem wieczystym i zarząd nieruchomościami,

 • Prowadzenie prawa pierwokupu nieruchomości,

 • Dokumentowanie sprzedaży w zakresie mienia komunalnego /czynsze , użytkowanie wieczyste, dzierżawa /VAT/.

 • Merytoryczna obsługa przeprowadzanych przetargów, konkursów ofertowych i innych oraz ewidencjowanie wszelkich materiałów z tym związanych w zakresie mienia komunalnego.

 • Kontrola merytoryczna i zatwierdzanie dokumentów dotyczących wydatków w zakresie utrzymania obiektów komunalnych.

 • Podziały i rozgraniczenia.

 • Numeracja porządkowa nieruchomości.

 • Współpraca z Wydziałem Ksiąg Wieczystych-prowadzenie rejestru ksiąg nieruchomości gminnych.

 • Prowadzenie zadań w ramach funduszy ochrony gruntów rolnych i leśnych

 • Gospodarka lokalowa w tym lokalne socjalne.

 • Obsługa merytoryczna zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Czuwanie nad aktualizacją informacji w BIP i na stronie internetowej urzędu gminy w zakresie zadań wynikających z arkusza czynności.

 • Należyte stosowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Wykonywanie zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:

 1. wymiar czasu pracy : 1 etat

 2. wynagrodzenie: zgodnie z tabelą zaszeregowania

 3. wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

 4. miejsce pracy : Urząd Gminy w Sułoszowej , ul. Krakowska 139 piętro I. Budynek nie posiada windy. Praca w pomieszczeniu biurowym, z obsługą komputera. Praca ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi osobami. Pracownik wykonuje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2019 r. przekroczył 6%.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu

 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),*

 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*

 8. kopia dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu w trakcie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 10. oświadczenie (informację) w sprawie ochrony danych osobowych zwanego dalej RODO*

*druki do pobrania

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,, Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Sułoszowej - inspektor ds. gospodarki gruntami ” do dnia 29 listopada 2019r. do godz. 15,00 w sekretariacie Urzędu Gminy Sułoszowa, lub na adres: Urząd Gminy Sułoszowa 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139 ,

Z informacją o przeprowadzeniu kolejnych form rekrutacji oraz w wyniku naboru kandydaci będą mogli zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Sułoszowa.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na 3 dni przed planowaną datą rozmowy.

Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem tel. 12 3896028 wew.15

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

 Sułoszowa, 12.11.2019r.

zakup-sredniego-samochodu-rat-gas-dla-osp-wielmoza-wartosc-inwest-96592000-finansowany_1.jpg

Tablica_informacyjna___remizy_2020.jpg

projekt kompetencje kluczem do sukcesu

projekt weze strazackie

projekt wsparcie przedszkolakow w gminie suloszowa mid

Zakup sredniego samochodu ratowniczo tablica na strone internetowa

Tablica informacyjna Malopolskie Remizy 2019 OSP Wielmoza

wfosigw suloszowa ver 2 small

piekna malopolska wies