Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa

Sułoszowa, dn. 29.08.2016 r.

Wójt Gminy Sułoszowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa

Przedmiotem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii 
i propozycji odnośnie Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułoszowa na lata 2016-2024.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Uchwałą nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14.06.2016 r. 
wyznaczono obszar zdegradowany na terenie wsi Sułoszowa oraz Wielmoża. 
Z kolei obszar rewitalizacji, również zatwierdzony ww. uchwałą, składa się z 5 podobszarów:

 • podobszar 1. Sułoszowa Centrum;
 • podobszar 2. Sułoszowa II;
 • podobszar 3. Wielmoża Szkoła;
 • podobszar 4. Kolonia Długa;
 • podobszar 5. Margiel.

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności:

1)   mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2)   mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;

3)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)   podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5)   jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6)   organy władzy publicznej;

7)   podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 sierpnia 2016 r. do dnia 12 września 2016 r. do godz. 16:00 w formie:

 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów, umożliwiających omówienie i ocenę projektu dokumentu, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag ustnych oraz składanie ich do protokołu; spotkanie odbędzie się 
  w dniu 06.09.2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali obrad;
 • zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy w Sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu;
 • zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, 
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć:

ü drogą elektroniczną na adres: ,

ü drogą korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 
40-053 Katowice,

ü bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Sułoszowa.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 • z datą wpływu przed dniem 10 sierpnia 2016 r. i po godz. 16:00 w dniu 12 września 
  2016 r.,
 • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji 
  i opinii zgłoszonych ustnie do protokołu).
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ