Konkurs – Dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2018
Wójta Gminy Sułoszowa
z dnia 14 marca 2018 r.

Wójt Gminy Sułoszowa

ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Centrum Kultury w Sułoszowej
ul. Szkolna 5, 32-045 Sułoszowa

 1. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora-obligatoryjne wymagania kwalifikacyjne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe magisterskie.

 3. Co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z zatrudnienia w :

 1. instytucjach kultury,

 2. fundacji lub stowarzyszeniu, których głównym celem statutowym jest upowszechnianie kultury;

 1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 2. Niekaralność ,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. Terminowe złożenie kompletu wymaganych dokumentów.

 1. Merytoryczne kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora – wymagania obligatoryjne :

 
 1. Doświadczenie w zarządzaniu instytucja kultury

 2. Znajomość aktów prawnych : ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych , kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo prasowe, Statutu Centrum Kultury

 3. Znajomość specyfiki kulturalno- społecznej Gminy Sułoszowa;

 
 1. Doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń kulturalnych;

 2. Znajomość metod zarzadzania, w tym samodzielnego i szybkiego podejmowania

decyzji, planowania.

 1. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1 ) organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy,

2) Zarządzanie Centrum Kultury, reprezentowanie na zewnątrz, nadzór nad pracą podległych pracowników i punktem Filialnym w Wielmoży.

3) realizowanie celów i zadań statutowych Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej,

4) pełnienie funkcji pracodawcy wobec zatrudnionych pracowników.

IV. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora:

 

1) znajomość specyfiki działalności i doświadczenie w zakresie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego;

 1. Znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych;

 2. studia podyplomowe z zakresu zarzadzania kulturą lub bibliotekoznawstwo;

 3. umiejętność kierowania zespołem i zdolności menadżerskich;

 4. umiejętność kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich;

 5. kreatywność, dynamika, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.

V. Wnioski składane przez uczestnika konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora muszą zawierać:

 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Sułoszowej ul. Szkolna 5,

 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności;

 3. Dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia)-dopuszcza się złożenie kserokopii lub w przypadku kierowania instytucją , fundacją lub stowarzyszeniem – informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Rejestru Instytucji Kultury;

 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach- dopuszcza się złożenie kserokopii;

 5. Kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wydane przez uprawnionego lekarza nie wcześniej niż dwa miesiące przed terminem składania ofert;

 6. Pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej zawierającej również koncepcję organizacyjną w perspektywie najbliższych 5 lat z uwzględnieniem statutu i warunków organizacyjno- finansowych działalności instytucji (koncepcja powinna zostać dostarczona w formie pisemnej i elektronicznej w formacie DOC lub PDF)

 7. Podpisane odręcznie oświadczenie, że uczestnik posiada znajomość aktów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy , ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo prasowe, Statutu Sułoszowa.

 8. Podpisane odręcznie oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U z 2013., poz.168),oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

 9. Podpisane odręcznie oświadczenie, że przeciwko uczestnikowi nie toczy się postępowanie karne lub karnoskarbowe;

 10. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 11. Podpisanie odręcznie oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko;

 12. Kwestionariusz osobowy *

 13. Podpisana odręcznie klauzulę o treści : ,,Wyrażam zgodę na powierzenie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,poz.922 – na potrzeby postępowania konkursowego ).

 14. Adres do korespondencji elektronicznej oraz kontaktowy numer telefoniczny.

*druk do pobrania na stronie

Wnioski o postępowanie do konkursu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie w Urzędzie Gminy w Sułoszowej ul. Krakowska 139 , 32-045 Sułoszowa lub przesłać na adres :

Urząd Gminy w Sułoszowej

Ul. Krakowska 139

32-045 Sułoszowa

Z dopiskiem na kopercie :

,,Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora w Centrum Kultury w Sułoszowej”

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 16 kwietnia 2018r.

Dodatkowe informacje w sprawach rekrutacji można uzyskać w pok.15 lub.tel. 12 3896028 wew. 15

Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, podane będą do publicznej wiadomości .

Wyznacza się 2 dni otwarte dla zainteresowanych zgłoszeniem do konkursu (05.04.2018 i 09.04.2018), w których mogą w siedzibie Urzędu Gminy w Sułoszowej pok.15, uzyskać informacje w zakresie warunków organizacyjno-finansowych.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.suloszowa.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sułoszowej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracą zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

W terminie 2 -ch tygodni po ogłoszeniu naboru należy odebrać złożone dokumenty (dotyczy osób które nie zakwalifikowały się). Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone komisyjnie.

Wójt

Stanisław Gorajczyk

.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ