KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 stycznia 2024 r.


I. Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.
2408) podaję do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej
Komisarza Wyborczego w Krakowie II według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
Lp. Nazwa Gminy Liczba mieszkańców
1 Gmina Biskupice 10782
2 Gmina Bolesław 7390
3 Gmina Charsznica 7120
4 Gmina Czernichów 14669
5 Gmina Gdów 18324
6 Gmina Gołcza 5981
7 Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce 7583
8 Gmina Iwanowice 9315
9 Gmina Jerzmanowice-Przeginia 10955
10 Gmina Klucze 14310
11 Gmina Kłaj 10787
12 Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 16194
13 Gmina Koniusza 8915
14 Gmina Koszyce 5257
15 Gmina Kozłów 4492
16 Gmina Krzeszowice 30973
17 Gmina Książ Wielki 4957
18 Gmina Liszki 17479
19 Gmina Michałowice 11308
20 Gmina Miechów 18354
21 Gmina Mogilany 14695
22 Gmina Niepołomice 30273
23 Gmina Nowe Brzesko 5514
24 Gmina Olkusz 44471
25 Gmina Pałecznica 3504
26 Gmina Proszowice 15421
27 Gmina Racławice 2501
28 Gmina Radziemice 3263
29 Gmina Skała 10550
30 Gmina Skawina 42114
31 Gmina Słaboszów 3427
32 Gmina Słomniki 13169
33 Gmina Sułoszowa 5694
34 Gmina Świątniki Górne 10406
35 Gmina Trzyciąż 6970
36 Gmina Wieliczka 61292
37 Gmina Wielka Wieś 14659
3
38 Gmina Wolbrom 21465
39 Gmina Zabierzów 27180
40 Gmina Zielonki 24317
41 Miasto Bukowno 9225
II. Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.
w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib,
a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.
W związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. wyborami organów jednostek samorządu
terytorialnego zgodnie z art. 399 oraz art. 478 § 1 Kodeksu wyborczego, prawo zgłaszania
kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.
Zgodnie z art. 402 § 1 oraz art. 403 § 3 i 5 Kodeksu wyborczego zawiadomienia o utworzeniu
komitetu wyborczego organizacji i zamiarze zgłaszania kandydatów w jednym województwie oraz
zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców i zamiarze zgłaszania kandydatów w
jednym województwie lub w gminie do 20 000 mieszkańców będą przyjmowane przez Komisarza
Wyborczego w Krakowie II do dnia 12 lutego 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3 w godzinach pracy, tj. od wtorku do piątku od 8:00
do 15.30, w poniedziałki od 8.00 do 16.00, również w soboty 3 i 10 lutego 2024 r. od 8.00 do
12.00.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu wyborczego, pełnomocnicy wyborczy
komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez właściwy organ
wyborczy, mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych. Zgłoszenia
należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie (adres j. w.),
w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 15:30.
4
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy
wyborczy za pośrednictwem urzędów gmin, w godzinach pracy urzędów, w terminie do dnia
8 marca 2024 r.
Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do
dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia
2 kwietnia 2024 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także
wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez
pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla ujęcia wyborcy w obwodzie głosowania ze względu
na adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, do dnia 29 marca 2024 r.
Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu
wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Krakowie
II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 lipca
2024 r.), a dla komitetów, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu – do dnia 22 lipca
2024 r. (terminy wydłużone na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie
(adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie
pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków
na prowadzenie kampanii wyborczej.
Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych:
krakow.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.
O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania
dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ