Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ilekroć w niniejszej Informacji przywołano przepisy dotyczące wyborów do rad gmin, mają
one na podstawie art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2023 r. poz. 2408) odpowiednie zastosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
Ilekroć w niniejszej informacji mowa jest o:
1) wójcie — należy przez to rozumieć także burmistrza lub prezydenta miasta;
2) gminnej komisji wyborczej — należy przez to rozumieć także miejską komisję wyborczą.

 1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na wójta są komitety wyborcze utworzone
  w celu zgłoszenia kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów
  i sejmików województw, które uzyskały od właściwego komisarza wyborczego
  lub od Państwowej Komisji Wyborczej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia
  o utworzeniu komitetu wyborczego (art. 98 Kodeksu wyborczego). W przypadku
  komitetów wyborczych, które uzyskały postanowienie od komisarza wyborczego, mogą
  one zgłaszać kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.
  Komitet wyborczy może zgłosić kandydata na wójta pod warunkiem, że zarejestrował
  listy kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy w co najmniej połowie
  okręgów wyborczych w danej gminie. W przypadku zgłoszenia kandydata na wójta
  w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców w każdym z tych okręgów liczba
  zarejestrowanych kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż wynosi liczba
  radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym (art. 478 § 2).

  Komitet wyborczy może zgłosić w danej gminie tylko jednego kandydata (art. 425
  § 1). W przypadku utworzenia koalicji wyborczej i powołania koalicyjnego komitetu
  wyborczego w celu zgłoszenia wspólnych list kandydatów, komitet wyborczy partii
  politycznej wchodzącej w skład koalicji nie może samodzielnie zgłaszać kandydata
  na wójta, jeżeli w tej gminie został zgłoszony wspólny kandydat.

 2. Kandydatem na wójta może być osoba, która:
  1) ma prawo wybierania w tych wyborach;
  2) jest obywatelem polskim;
  3) najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 la;
  4) jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej
  z gmin na obszarze Polski.
  Nie ma obowiązku zamieszkiwania na obszarze gminy, w której kandydat zostanie
  zgłoszony.
  Nie może być kandydatem osoba:
  1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4) skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa
  wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października
  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497, 1195
  oraz 1872).
  Posiadanie praw wyborczych ocenia się na dzień wyborów.
  W przypadku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pozbawienie prawa wybieralności
  następuje na czas określony okresem ewidencjonowania w Krajowym Rejestrze Karnym.
  Oznacza to, że osoby, wobec których zapadł taki wyrok, nie mają biernego prawa
  wyborczego, tj. nie mogą kandydować, w okresie, w którym są wpisane do ewidencji
  Krajowego Rejestru Karnego.
  Kandydatem na wójta może być również osoba wchodząca w skład komitetu

  wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy. Kandydatem na wójta nie może być
  .pełnomocnik finansowy. Kandydat na wójta może kandydować w wyborach wójta
  tylko w jednej gminie. Kandydat na wójta może jednocześnie kandydować do rady
  gminy, z tym że tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta.
  Kandydat na wójta nie może kandydować do rady powiatu i do sejmiku (art. 472).
  Jeśli kandydat na wójta zostanie jednocześnie wybrany na radnego gminy i na wójta, traci
  mandat radnego (art. 383 § 1 pkt 6).

 3. Kandydata na wójta zgłasza się do właściwej gminnej komisji wyborczej nie później
  niż do godz. 16.00 w dniu 14 marca 2024 r.
  Po dniu 14 marca 2024 r. zgłoszenie kandydata na wójta jest możliwe wyłącznie
  w sytuacji przewidzianej w art. 482 § 1 Kodeksu wyborczego, czyli wówczas,
  gdy w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszony żaden
  kandydat albo zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat. Gminna komisja wyborcza
  wzywa wówczas komitety wyborcze, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń,
  do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie 5. dni od dnia ich
  rozplakatowania.
  Ponadto pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba upoważniona, która dokonała
  zgłoszenia kandydata, może do dnia 25 marca 2024 r. zgłosić nowego kandydata, jeżeli
  komisja wyborcza zawiadomi pełnomocnika, iż skreśliła kandydata wskutek jego śmierci
  (art. 483 §2).
 4. Uprawnionym do zgłoszenia kandydata na wójta w imieniu komitetu wyborczego
  jest pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (zwany dalej pełnomocnikiem
  wyborczym) lub osoba imiennie przez niego upoważniona (art. 428 § 2). Upoważnienie
  powinno zawierać:
  — pełną nazwę komitetu wyborczego,
  — nazwisko i imię pełnomocnika wyborczego udzielającego upoważnienia,
  — wskazanie zakresu udzielonego upoważnienia, tj. upoważnienie do zgłoszenia list
  kandydatów w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego do danej rady
  lub na określonym obszarze. Zakres upoważnienia może obejmować również
  wyznaczenie mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych (wystawienie
  im stosownych zaświadczeń) oraz zgłaszanie kandydatów do terytorialnych
  i obwodowych komisji wyborczych,

  — dane osoby upoważnionej.
  Treść upoważnienia powinna zawierać wyraźne stwierdzenie, iż osoba wymieniona
  w upoważnieniu – z podaniem jej nazwiska, imion, dokładnego adresu zamieszkania
  i numeru PESEL – została upoważniona przez pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia
  w imieniu wymienionego z nazwy komitetu wyborczego kandydata na wójta danej gminy
  lub kandydatów na wójta na określonym obszarze.
  Upoważnienie powinno być opatrzone:
  — datą wystawienia,
  — własnoręcznym podpisem pełnomocnika wyborczego.
  Osoba upoważniona przez pełnomocnika nie może upoważniać innych osób
  do zgłaszania kandydatów na wójta.
  Zgłoszenie, podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu lub przez osobę przez
  niego upoważnioną do zgłoszenia kandydata, może być dostarczone gminnej komisji
  wyborczej osobiście przez podpisującego zgłoszenie lub przez inną osobę albo nadesłane
  przesyłką listową lub kurierem.
  W przypadku wysłania zgłoszenia przesyłką listową lub kurierem o dotrzymaniu terminu
  decyduje data wpływu zawiadomienia do gminnej komisji wyborczej (art. 9 § 1).

 5. W zgłoszeniu należy wskazać:
  1) nazwisko i imię osoby zgłaszającej kandydata ze wskazaniem, czy zgłoszenia
  dokonuje pełnomocnik wyborczy czy upoważniona przez niego osoba
  oraz wskazaniem dokładnego adresu zamieszkania i ewentualnie numeru telefonu
  i adresu e-mail osoby dokonującej zgłoszenia;
  2) nazwę komitetu wyborczego, w którego imieniu dokonywane jest zgłoszenie
  kandydata ze wskazaniem adresu jego siedziby;
  3) określenie na jaką funkcję zgłaszany jest kandydat, np. „na Wójta Gminy
  …………………………..”;
  (nazwa)
  4) nazwisko, imię (wszystkie imiona zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji
  ludności), wiek (w latach, nie data urodzenia), wykształcenie i miejsce
  zamieszkania (nazwa miejscowości, ale nie pełny adres) kandydata na wójta
  (art. 479 § 1). Wykształcenie kandydata należy określić, podając poziom
  wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe) i ewentualnie kierunki (ekonomiczne,

  techniczne, rolnicze, humanistyczne), a nie przez podawanie tytułów
  np. inż. budownictwa lądowego, dr ekonomii, technik mechanik.;
  — Przy nazwisku kandydata należy obowiązkowo wymienić nazwę lub skrót
  nazwy partii politycznej, której kandydat jest członkiem (nie więcej niż
  45 znaków drukarskich, wliczając spacje),
  — Przy nazwisku kandydata, który nie należy do żadnej partii politycznej należy
  obowiązkowo umieścić adnotację „nie należy do partii politycznej”,
  — Ponadto zgłaszający może wnosić, by przy nazwisku kandydata umieścić
  adnotację „popierany przez ………………………………………..” wymieniając nazwę
  lub skrót nazwy tylko jednej partii politycznej lub organizacji społecznej, która
  popiera kandydata (nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje).
  Poparcie kandydata powinno być potwierdzone pismem właściwego statutowego
  organu danej partii lub organizacji, które należy dołączyć do zgłoszenia
  kandydata (art. 426 § 6). Wniosek o takie oznaczenie kandydata może być
  zawarty w zgłoszeniu lub w odrębnym piśmie. Zgłoszenie tego wniosku wraz
  z załączonym potwierdzeniem organu statutowego partii lub organizacji możliwe
  jest wyłącznie w czasie zgłaszania kandydata. Potwierdzenia poparcia może
  dokonać również terenowy organ statutowy partii lub organizacji, jeśli jest
  do tego uprawniony na podstawie statutu partii lub organizacji albo otrzymał
  pisemne upoważnienie od właściwego organu statutowego. Oznaczenie
  kandydata zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem będzie uwzględnione
  na urzędowych obwieszczeniach o zarejestrowanych kandydatach na wójta;
  5) numery okręgów, w których komitet wyborczy zarejestrował listy kandydatów
  na radnych do rady gminy.
  Przykładowy wzór zgłoszenia kandydata na wójta stanowi załącznik nr 1 do informacji.

 6. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:
  — postanowienie (kopię) o przyjęciu zawiadomieniu o utworzeniu komitetu
  wyborczego przez Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza
  wyborczego,
  — dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego z podaniem
  jego nazwiska i dokładnego adresu zamieszkania oraz numeru PESEL,

  W przypadku braku powyższych dokumentów, jeśli gminna komisja wyborcza może
  potwierdzić fakty w nich zawarte w systemie informatycznym WOW, dokumenty nie
  muszą być załączone.
  — upoważnienie wystawione przez pełnomocnika wyborczego komitetu
  wyborczego do zgłoszenia kandydata, jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba
  przez niego upoważniona (zob. pkt 4),
  — ewentualny wniosek o oznaczenie kandydata nazwą lub skrótem nazwy
  popierającej partii lub organizacji społecznej, jeżeli wniosek ten nie został zawarty
  w treści zgłoszenia,
  — pismo organu statutowego partii politycznej/organizacji społecznej
  potwierdzające poparcie dla kandydata, jeżeli osoba zgłaszająca wnosi
  o oznaczenie kandydata wskazanym poparciem partii lub organizacji (zob. pkt 5),
  — fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej
  oraz elektronicznej, zgodny z wzorcem wynikającym z postanowienia organu
  wyborczego, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.
  Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany
  na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych.
  Symbol graficzny dołączony w tej formie musi spełniać następujące wymagania:
  wymiar: 9mm x 9mm, rozdzielczość: 106×106 pikseli, kolor: czarno-biały (8bit),
  format: PNG, rozmiar: do 100KB,
  — pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie
  w wyborach do danej rady zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  oraz o posiadaniu prawa wybieralności na wójta.
  Oświadczenie powinno zawierać:
  — wskazanie nazwy organu wykonawczego wraz z nazwą gminy,
  — nazwę komitetu wyborczego, z którego zgłoszenia kandydat zgadza
  się kandydować, imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców,
  datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz numer PESEL kandydata, a także
  wskazanie jego przynależności do partii politycznej lub stwierdzenie, że nie
  należy do partii politycznej. W oświadczeniu na kandydowanie kandydat
  powinien podać także adres zamieszkania, zgodny z adresem ujęcia w stałym
  obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Oświadczenie

  o wyrażeniu zgody na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym
  podpisem (art. 479 § 2 pkt 1),
  Przykładowy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowi
  załącznik nr 2 do informacji.
  — oświadczenie kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
  w przedmiocie pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
  z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
  (tzw. oświadczenie lustracyjne).
  Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
  bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów — art. 479 § 2
  pkt 2. Kandydat, który nie pracował albo nie pełnił służby albo nie był
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca
  1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. wypełnia tylko pierwszą stronę części A formularza
  oświadczenia lustracyjnego, pozostawiając puste (niewypełnione) pozostałe strony.
  Prawidłowe wypełnienie polega na podaniu wymaganych informacji o charakterze
  osobowo-ewidencyjnym oraz podkreśleniu (nie przekreśleniu) właściwej treści
  oświadczenia (np. nie pracowałem/nie pracowałam, itd.)
  Kandydat, który odpowiednio pracował, pełnił służbę lub był współpracownikiem
  organów bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
  1990 r. wypełnia następną stronę części A formularza oświadczenia lustracyjnego
  oraz część B.
  Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik Nr 3 do informacji.
  Jeżeli kandydat składał już po 13 września 2007 r. oświadczenie według wskazanego
  wyżej wzoru, to nie składa go, tylko załącza informację o złożeniu oświadczenia,
  w którym podaje kiedy, komu i w związku z jakim zdarzeniem złożył oświadczenie
  lustracyjne według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy.
  Wzór ten stanowi załącznik Nr 4 do informacji.
  Oświadczenia lustracyjne zawierające błędy formalne (brak podpisu, sprzeczność
  w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna oraz pozytywna oświadczenia
  albo złożone na formularzu obowiązującym do 13 września 2007 r.
  lub nieprawidłowo wypełnione), nie będą przyjmowane do zasobu Biura

  Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Stanowią one wadę zgłoszenia.
  Nie stanowi wady zgłoszenia niepodanie w oświadczeniu nazwiska rodowego
  przez kandydata-mężczyznę, jeżeli nazwisko, którego używa jest takie samo.
  Z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu
  oświadczenia zwolnieni są kandydaci urodzeni 1 sierpnia 1972 r. i później.

 7. Po dokonaniu zgłoszenia zmiana kandydata jest niedopuszczalna (art. 428 § 4), chyba,
  że gminna komisja skreśliła zarejestrowanego kandydata, a nie upłynął jeszcze termin
  zgłaszania kandydatów na wójta.
  Wyjątek przewidziany jest w art. 483 § 2 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym
  w przypadku gdy nazwisko kandydata skreślono na skutek jego śmierci, gminna komisja
  wyborcza zawiadamia pełnomocnika wyborczego lub osobę, która dokonała zgłoszenia
  kandydata o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Zgłoszenie kandydata w tym
  trybie może nastąpić najpóźniej w dniu 25 marca 2024 r.
 8. Tryb przyjmowania zgłoszeń przez gminną komisję wyborczą, sposób dokonywania
  kontroli poprawności zgłoszenia i rejestracji kandydatów regulują art. 429-433, art.
  480, art. 482 i art. 483 Kodeksu wyborczego. Od uchwał gminnej komisji wyborczej,
  o których mowa w art. 430 i art. 431 Kodeksu wyborczego zgłaszającemu służy prawo
  odwołania do komisarza wyborczego, w terminie 2. dni od dnia podania do publicznej
  wiadomości uchwały gminnej komisji wyborczej w Biuletynie Informacji Publicznej
  prowadzonym przez urząd gminy obsługujący daną komisję (art. 432 § 1).
  Na postanowienie komisarza wyborczego uznające odwołanie za nieuzasadnione osobie
  zgłaszającej przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej
  w terminie 2. dni od daty podania do publicznej wiadomości postanowienia komisarza
  wyborczego na stronie internetowej właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego
  w zakładce „Aktualności” (art. 432 § 2).
 9. Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez gminne komisje wyborcze sprawuje właściwy
  komisarz wyborczy, który rozpatruje skargi na działalność tych komisji wyborczych,
  udziela komisjom wyjaśnień oraz uchyla uchwały komisji podjęte z naruszeniem prawa
  lub niezgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej (art. 167 § 1 pkt 1, 4 i 7
  oraz § 2).

  W załącznikach do niniejszej „Informacji” Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza,
  do wykorzystania pomocniczo, przykładowe wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem
  kandydata na wójta.
  Przewodniczący
  Państwowej Komisji Wyborczej
  Sylwester Marciniak

Załączniki:

zalacznik-nr-1-zglaszanie

zalacznik-nr-2-zglaszanie

zalacznik-nr-3-zglaszanie

zalacznik-nr-4-zglaszanie