Informacja o odwołaniu zamiaru przeprowadzenia postępowania.

Informacja o odwołaniu zamiaru przeprowadzenia postępowania.

Urząd Gminy w Sułoszowej uprzejmie informuje, iż na podstawie ogłoszonej w dniu 26 sierpnia 2016r. Ustawy z dnia 21 lipca 2016r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 poz.1342) odwołuje się :

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie Gminy Sułoszowa w okresie 01.01.2017r – 31.12.2021r.

z dnia 01 czerwca 2016 r. znak: GK 7240.02.2016

Poniżej treść przedmiotowej Ustawy:

USTAWA

z dnia 21 lipca 2016 r.

o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440, 1753,

1890 i 1893) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie

drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją

nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których

termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują

ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.”;

2) w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się

wyrazami „31 grudnia 2017 r.”;

3) w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2018 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ