Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rozwiązywania Problemów Narkomanii

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rozwiązywania Problemów Narkomanii

Punkt konsultacyjny w Sułoszowej

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia” 800 199 990


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii dyżuruje w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15:00 -16:00 w budynku Urzędu Gminy w Sułoszowej, ul. Krakowska 139 w pokoju nr 10 lub na sali obrad (pokój nr 3).
Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy w szczególności:

 • prowadzenie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych poprzez aktywny udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących tego zagadnienia oraz inicjowaniu działań zwiększających efektywność przyjętego Programu,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  z uchwałami Rady Gminy,
 • kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod względem zgodności ich działalności z przepisami obowiązującego prawa,
 • praca w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek dotyczący osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują: rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

GKRPA prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób przebywających na terenie gminy Sułoszowa.

Procedura: podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (procedura):

 • Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu (wniosek może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja (GOPS, szkoła, zakład pracy, Prokuratura, Policja);
 • Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, której dotyczy wniosek na rozmowę motywacyjną. W sytuacji, kiedy uczestnik nie wyraża chęci dobrowolnego podjęcia leczenia jest kierowany do biegłych lekarzy orzeczników w zakresie psychiatrii i psychologii.
 • Jeżeli z opinii biegłych lekarzy orzeczników wynika występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego;
 • Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez biegłych sądowych rozpatruje wniosek, wydając postanowienie w przedmiocie uzależnienia.

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zobowiązanie do leczenia odwykowego – w załączeniu.

Wniosek do Gminnej Komisji można złożyć w Urzędzie Gminy Sułoszowa w pokoju nr 23 lub przesłać na adres:  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rozwiązywania Problemów Narkomanii, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa.

Wniosek w sprawie leczenia osoby z problemem alkoholowym

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ