Kategoria: Wiadomości
Drukuj

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2019
Wójta Gminy Sułoszowa z dnia 20 maja 2019

Wójt Gminy Sułoszowa
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej ul. Krakowska 139

I. Wymagania niezbędne :

1. Wyksztalcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,

2. 5 lat pracy w tym – min. 1 rok na stanowisku kierowniczym bądź samodzielnym stanowisku pracy ( mile widziana praca na podobnym stanowisku w samorządzie terytorialnym lub jednostce samorządu terytorialnego obsługujących oświatę)

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

II. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość z zakresu rachunkowości budżetowej, dobra znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty , prawo oświatowe, ustawy o samorządzie gminnym ustawy o zamówieniach publicznych,

2. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych. Znajomość komputera ( Windows, MS-Office, Excel),

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

IV. Warunki pracy i płacy :

 1. Wymiar czasu pracy : 1 etat

 2. Wynagrodzenie : zgodnie z tabelą zaszeregowania,

 3. Wymiar czasu pracy : 40 godzin tygodniowo,

 4. Miejsce pracy : Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej ul. Krakowska 139 pok.12

V. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu

 3. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

 4. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),*

 8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,*

 9. kopia dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu w trakcie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 10. kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 11. oświadczenie (informację ) w sprawie ochrony danych osobowych zwanego dalej

RODO,*

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 31 maja 2019 r ) do godziny 1300

pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139 32-045 Sułoszowa, I piętro, pokój nr 25 (Dziennik Podawczy).

Dokumenty należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej – Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Sułoszowej”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu oferty) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 3896028 wew.15

Z informacją o przeprowadzeniu kolejnych form rekrutacji oraz o wyniku naboru kandydaci będą mogli się zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sułoszowa oraz na tablicy informacyjnej Gminy Sułoszowa. Dodatkowo kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej na 3 dni przed planowaną datą rozmowy.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.


* druki do pobrania na stronie.

Sułoszowa, 20.05.2019r.