,Gmina Sułoszowa to miejsce przyjazne ludziom i środowisku, miejsce w którym dogodnie się mieszka, pracuje, wypoczywa oraz oddycha czystym powietrzem”

WÓJT GMINY SUŁOSZOWA

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY SUŁOSZOWA

mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska

zróbmy wszystko, by w naszej gminie wypełnić misję:

,,Gmina Sułoszowa to miejsce przyjazne ludziom i środowisku, miejsce w którym dogodnie się mieszka, pracuje, wypoczywa oraz oddycha czystym powietrzem”.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z zamieszczoną poniżej informacją dotyczącą funduszy na ograniczanie niskiej emisji, a osoby zainteresowane tematem proszę o wypełnienie deklaracji. Wójt Gminy Sułoszowa

WALCZYMY ZE SMOGIEM

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SUŁOSZOWA

DOTYCZĄCA FUNDUSZY NA OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI

Samorząd Gminy Sułoszowa, mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska, podjął 15 października 2015 r. uchwałę zatwierdzającą gminny program ograniczenia niskiej emisji, w którym założone jest między innymi ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych

z pieców i kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza.

W ramach realizacji programu dla indywidualnych gospodarstw domowych przewidziane jest pozyskanie za pośrednictwem gminy środków na udzielanie dotacji dofinansowujących wymianę systemu ogrzewania poprzez trwałą likwidację niskowydajnych, nieekologicznych palenisk

oraz kotłów na paliwa stałe i na wymianę ich na nowoczesne, proekologiczne kotły wraz z wykonaniem niezbędnych prac w instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynkach lub lokalach mieszkalnych.

Rozważana jest też możliwość dofinansowania prac termomodernizacyjnych, w tym docieplenia stropów.

Zapowiadane programy krajowe i wojewódzkie są jeszcze konsultowane. Samorząd Gminy Sułoszowa monitoruje źródła finansowania, szczegółowe warunki dofinansowania do poszczególnych rodzajów planowanych prac (wymiana pieca, wymiana instalacji c.o., termomodernizacja, instalacja

solarna lub fotowoltaiczna, itd.), zasady udzielania i rozliczania dotacji wraz z warunkami i wskaźnikami osiągnięcia tzw. efektu ekologicznego, zasady kontroli w czasie pięcioletniego okresu trwałości, itp.

Chcąc poznać Państwa oczekiwania i w celu wyboru źródeł pozyskania środków zewnętrznych, prosimy Państwa o wypełnienie wstępnej deklaracji.

Do budżetu gminy rocznie wpływa około 36 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Są to środki pochodzące z tzw. opłat środowiskowych wnoszonych przez podmioty funkcjonujące na terenie naszej gminy. Tych środków nie wystarczy na ograniczenie niskiej emisji. Chcąc realizować program, gmina chce i musi korzystać z dostępnych środków UE. W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego na ograniczenie niskiej

emisji przewiduje się pozyskanie 4 100 000 zł na lata 2016-2020.

Ten kierunek narzuca jednak określone zasady i reguły, z którymi właściciel nieruchomości i gmina muszą się zgodzić, jeśli chcą zrealizować wspólne zadania i korzystać z dotacji. Otrzymanie dofinansowania do energooszczędnych inwestycji przez mieszkańców gminy będzie możliwe dopiero po uzyskaniu przez gminę środków zewnętrznych na ten cel.

Starając się o dofinansowanie do wymiany pieca i instalacji warto wiedzieć, że:

 środki na wymianę niskowydajnych i nie ekologicznych urządzeń grzewczych będą pochodziły ze źródeł zewnętrznych i przyznane zostaną jednorazowo po zakończeniu inwestycji,

 interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,

 część kosztów inwestycji ponosi właściciel nieruchomości,

 dotacja na wymianę pieca przyznawana będzie w wysokości 350 zł/kW mocy urządzenia, jednak jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty 8 000 zł i musi spełnić wymóg redukcji emisji CO2o minimum 30%,

 w przypadku konieczności poniesienia kosztów dodatkowej instalacji niezbędnej do funkcjonowania urządzenia grzewczego istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania,

 kwota dotacji będzie zależała od faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków,

 zdemontowane stare urządzenie grzewcze musi zostać trwale zlikwidowane,

 dotacja nie będzie udzielona na: zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie instalacji w nowo budowanych budynkach oraz na zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (stary piec gazowy na nowy piec gazowy),

 właściciel odpowiada za wszelkie formalności (pozwolenia, zezwolenia, itp.) niezbędne do wykonania inwestycji,

 środki przyznawane będą jedynie na wykonanie inwestycji w nieruchomościach na terenie gminy Sułoszowa, inwestycja będzie podlegała kontroli zarówno w trakcie, jak i 5 lat po jej zakończeniu.

Nie wszystkie dostępne programy dadzą możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany na urządzenie grzewcze na paliwo stałe. Takie decyzje zostały podjęte na poziomie województwa.

Inne programy z puli wojewódzkich i krajowych funduszy ochrony środowiska dopuszczają możliwość dofinansowania montażu pieca na paliwo stałe. Te programy stawiają jednak dodatkowe warunki dotyczące braku dostępności nieruchomości do sieci gazowej oraz wymagają montażu

najnowszej generacji kotłów na paliwo stałe z podajnikiem automatycznym bez dodatkowego rusztu.

Te programy dopuszczają też możliwość dofinansowania do modernizacji wewnętrznej instalacji grzewczej, montażu solarów i ogniw fotowoltaicznych czy termomodernizacji obiektów.

Bieżące informacje prezentowane są na stronie internetowej

www.suloszowa.pl

Kontakt:

Urząd Gminy Sułoszowa, Referat Gospodarki Komunalnej

numer tel. 12 3896028 w. 23,

e-mail: 

Jeśli chcą Państwo uzyskać dofinansowanie ze środków UE do inwestycji w ww. zakresach, proszę wypełnić DEKLARACJĘ WSTĘPNEGO ZAINTERESOWANIA.

Wypełnioną kartę należy złożyć w Urzędzie Gminy Sułoszowa lub przesłać na adres 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139. Można też w wersji elektronicznej (plik PDF) przesłać na adres e-mail:

w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Deklaracje zbierane są w celu poznania skali potrzeb oraz określenia wstępnego rankingu inwestycji.

Będą cenną wskazówką dla poszukiwania źródeł dofinansowania do Państwa planów inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Złożenie karty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ