Głosowanie w wyborach przez pełnomocnika

Głosowanie przez pełnomocnika:

 • Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania?

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania w wyborach mogą również wyborcy kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.

UWAGA! Głosować za pośrednictwem pełnomocnika nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • głosującego korespondencyjnie.
 • Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

UWAGA! Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • kandydat w wyborach.

UWAGA! Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

 • Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania,
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (o ile wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał w dniu wyborów ukończonych 60 lat).

Wyborca może we wniosku zamieścić również adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

 Wzór wniosku

 Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa *aktywny link do formularza

 • Gdzie i kiedy można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa?

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w której wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać w Urzędzie Gminy Sułoszowa w pokoju 16, w terminie do 29 marca br.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

UWAGA!!! Złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tożsame ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa! Akt pełnomocnictwa jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Gminy Sułoszowa i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika podczas wizyty urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy. Termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest co do zasady uzgadniany z wyborcą, z tym że w przypadku wniosków złożonych po 10 marca 2024 r., termin ten może być wyznaczony przez urzędnika, z uwagi na konieczność sporządzenia wszystkich aktów przed terminem generowania z Centralnego Rejestru Wyborców spisów wyborców.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na pierwsze oraz ponowne głosowanie odrębnie.

 • Gdzie udziela się pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Gminy Sułoszowa upoważnionym przez Wójta Gminy Sułoszowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu w którym przebywa (wyłącznie na terenie Gminy Sułoszowa).

Jeżeli pełnomocnik nie będzie obecny podczas sporządzania aktu pełnomocnictwa, w formularzu zgody na przyjęcie pełnomocnictwa należy wskazać adres doręczenia aktu. Akt pełnomocnictwa może zostać również odebrany przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy Sułoszowa

 • Czy można cofnąć pełnomocnictwo?

Wyborca ma prawo cofnąć udzielone pełnomocnictwo do głosowania przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia pracownikowi Urzędu Gminy Sułoszowa upoważnionemu przez Wójta Gminy Sułoszowa do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu, może także zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Wnioski:

Zgoda_na_przyjęcie_pełnomocnictwa_do_głosowania_w_wyborach_do_samorządu_terytorialnego

Wniosek_o_sporządzenie_aktu_pełnomocnictwa_w_wyborach_do_samorządu_terytorialnego 2024-2

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ