Głosowanie korespondencyjne

UWAGA! Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu i Senatu będzie dotyczyć również głosowania korespondencyjnego w referendum – nie ma potrzeby dokonywania dodatkowego zgłoszenia.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. o:

 • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • całkowitej niezdolności do pracy;
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 • stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, z przysługującym zasiłkiem pielęgnacyjnym.

Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy:

 • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • kończący najpóźniej w dniu głosowania 60 lat.

UWAGA! Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych w:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • domach studenckich.

Głosować korespondencyjne nie mogą także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania (zgodnie z adresem ujęcia w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania).

Kiedy i gdzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 2 października 2023 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 10 października 2023 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, czyli do 13 października br.

Zgłoszenie, może być dokonane:

 • ustnie – do protokołu;
 • na piśmie utrwalonym w postaci:
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby – od dnia 1 września 2023 r.;
 • telefonicznie – wyłącznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenia ustne i w formie papierowej przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu (12) 421 85 84.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,

Wyborca niepełnosprawny do zgłoszenia dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Może również zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wraz z informacją o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Co zawiera pakiet wyborczy i jak będzie doręczony?

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma pakiet wyborczy najpóźniej 6. dnia przed dniem wyborów. Pakiet będzie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i po pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2. dnia przed dniem wyborów. Pakiet zostanie doręczony do drzwi mieszkania lub innego lokalu, w którym przebywa wyborca, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

 1. koperta zwrotna;
 2. karty do głosowania;
 3. koperta na karty do głosowania;
 4. instrukcja głosowania korespondencyjnego;
 5. nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania;
 6. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Odbiór/wysyłka kopert zwrotnych (z głosami)

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną od wyborcy niepełnosprawnego i wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, na podstawie okazanego przez nich dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

 1. dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenie pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;
 2. przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;
 3. trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych przekazuje, najpóźniej w dniu wyborów, przedstawicielowi Poczty Polskiej zamkniętą kopertę zwrotną pod adresem, pod który doręczono mu pakiet wyborczy, przy zachowaniu środków ochrony osobistej.

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ