Geodezja

Geodezja – I piętro – pokój 22


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30 
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:  wydanie decyzji rozgraniczenia nieruchomości


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
 2. Mapa lub wydruk z geoportalu z zaznaczoną granicą sporu (flamastrem koloru np. czerwonego) oraz adnotacja na jakim odcinku należy dokonać rozgraniczenia (długość odcinka podać w pełnych metrach).

Opłaty

 1. Równe wynagrodzeniu geodety upoważnionego przez Wójta do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych. Zgodnie z art. 152 Kodeksu Cywilnego, właściciele gruntów obowiązani się do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz do ponoszenia kosztów rozgraniczenia po połowie. Koszty wykonanego rozgraniczenia rozliczane są na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Geodetę Uprawnionego (wykonawcę rozgraniczenia) proporcjonalnie na wszystkie strony postępowania w zależności od udziałów w nieruchomości.
 1. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa zgodnie z postanowieniem o naliczeniu kosztów za wykonane rozgraniczenie. Postanowienie o naliczeniu kosztów, będzie doręczone wszystkim stronom postępowania po wydaniu decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.
 1. W postanowieniu kosztowym podany będzie numer konta bankowego na który należy dokonać wpłaty.

Termin załatwienia sprawy

 1. Do 60 dni (Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego) – czynności organu prowadzącego postępowanie.
 2. W toku wszczętego postępowania administracyjnego, upoważniony geodeta zobowiązany jest do wykonania czynności ustalenia przebiegu granic w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie rozgraniczenia.
 3. Termin załatwienia sprawy, może zostać przedłużony, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie.

Tryb odwoławczy 

 1. Od Postanowienia o wszczęciu rozgraniczenia nie służy stronom zażalenie,
 2. Po wydaniu decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona niezadowolona z przebiegu granic może żądać przekazania sprawy do Sądu za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania niniejszej decyzji. Wysokość opłaty sprzeciwu od decyzji wynosi 200,00 zł.

Odbiór dokumentu

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości, zostanie wysłane listownie wszystkim stronom postępowania,
2. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości, zostanie wysłana listownie wszystkim stronom postępowania,
3. Postanowienie o kosztach dot. wykonanego rozgraniczenia przez Geodetę Uprawnionego, zostanie wysłane listownie wszystkim stronom postepowania


Podstawa prawna:

 

1. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.


Uwagi

 1. W razie sporu, co do przebiegu linii granicznych gdy nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma podstaw do wydania decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje Wójtowi Gminy.
 2. Postępowanie administracyjne umarza się a sprawę z urzędu przekazuje do rozpatrzenia sądowi.
 3. Jednocześnie z wydaniem decyzji (o rozgraniczeniu lub o umorzeniu i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd) Gmina ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia.
 4. Kosztem postępowania rozgraniczeniowego jest wynagrodzenie geodety, który wykonał czynności ustalenia przebiegu granic. Osobami zobowiązanymi do ich poniesienia
  są właściciele rozgraniczanych nieruchomości, zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z art. 152 Kodeksu Cywilnego.
 5. Szczegółowy opis procedury rozgraniczeniowej znajduje się w zakładce do pobrania -> nieruchomości

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Angelika Chmiest – Ćwik
tel. 12 3896028 wew.22 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 14.04.2023
Data ostatniej aktualizacji:


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30 
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości,
 2. Mapę z projektem podziału w oryginale po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron + 2 egz. dla Starostwa Powiatowego w Krakowie, wydział Geodezji i Kartografii celem ujawnienia podziału na mapie,
 3. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, np. akt notarialny lub akt własności ziemi (AWZ), w przypadku braku aktu notarialnego,
 4. Wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków (Kraków ul. Przy Moście 1) obejmujące nieruchomość podlegającą podziałowi,
 5. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 6. Pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 8. Wykaz zmian gruntowych,
 9. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Opłaty brak


Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości.


Tryb odwoławczy  

 1. Do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Sułoszowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odbiór dokumentu

 1. Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości, zostanie wysłana listownie wszystkim stronom postępowania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia n21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi  

 1. Prawomocna decyzja podziałowa zostanie przesłana przez Gminę do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Wydział Geodezji i Kartografii celem ujawnienia podziału na mapie.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Angelika Chmiest – Ćwik
tel. 12 3896028 wew.22 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 14.04.2023
Data ostatniej aktualizacji:


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30 
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Nadanie numeru porządkowego nieruchomości


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości,
 2. Kopia mapy powykonawczej od geodety na której dowolnym kolorem należy zaznaczyć budynek, który jest przedmiotem wniosku,
 3. Zaświadczenie z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego w Krakowie o odbiorze budynku

Opłaty brak


Termin załatwienia sprawy 

w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w przypadku niemożności załatwienia sprawy w ww. terminach strona zostaje powiadomiona o nowym terminie załatwienia sprawy).


Tryb odwoławczy 

 1. w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nadaniu nr adresowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Odbiór dokumentu

 1. Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, zostanie wysłane listownie. Można również umówić się telefonicznie na odbiór osobisty w Urzędzie Gminy Sułoszowa pok. 22

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Uwagi  brak


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Angelika Chmiest – Ćwik
tel. 12 3896028 wew.22 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 14.04.2023
Data ostatniej aktualizacji:


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30 
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy: Wydanie kopi Aktu Własności Ziemi (AWZ)


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie kopi Aktu Własności Ziemi (AWZ).
 2. We wniosku „informacje dot. AWZ” – należy podać jak najwięcej informacji dotyczących Aktu Własności Ziemi np. numer AWZ jeśli jest znany, na kogo był dany, jakiej działki/ dziełek dotyczy AWZ, obręb w którym znajduje się działka

Opłaty: 5 zł za stronę poświadczenia za zgodność z oryginałem


Termin załatwienia sprawy w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku


Tryb odwoławczy brak


Odbiór dokumentu

 1. Osobisty w Urzędzie Gminy Sułoszowa pokój nr 22 – proszę na wniosku podać numer kontaktowy do wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwagi  

 1. Akt Własności Ziemi „AWZ” wydawane były w latach 1971 – 1975,
 2. udzielając informacjo dotyczących Akty własności Ziemi należy podać imiona i nazwiska osób, którzy prawdopodobnie byli właścicielami (zostanie uwłaszczeni) nieruchomości która jest przedmiotem wniosku w latach 1971-1975,
 3. Opłata za wydanie AWZ zostanie podana dopiero po odnalezieniu dokumentu – zależy od ilości stron.

Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Angelika Chmiest – Ćwik
tel. 12 3896028 wew.22 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 14.04.2023
Data ostatniej aktualizacji:


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.


Urząd Gminy Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Czynny: poniedziałek 9.15 – 17.15, wtorek-piątek 7.30 – 15.30 
Tel: 12 3896 028, e-mail:


Karta sprawy:  Postanowienie opiniujące wstępny podział nieruchomości gruntowej


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Potwierdzenie wniesienia opłaty
 3. Pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne)

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tego tytułu należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sułoszowa a dowód potwierdzający dokonanie opłaty należy załączyć do wniosku.

Konto Gminy Sułoszowa
Krakowski Bank Spółdzielczy
oddział Sułoszowa
08 8591 0007 0270 0000 0013 0001


Termin załatwienia sprawy
1. Do 30 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku


Tryb odwoławczy 
Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10; za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.


Odbiór dokumentu
Osobiście w urzędzie lub wysyłka pocztą


Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 t. j.); Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2023 poz. 645 t. j.); Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 503 t. j.) oraz Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. 2022 poz. 2000 t. j.)


Uwagi


Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy
Paulina Jonczyk
tel. 12 389 60 28 , I piętro pokój nr 22


Data utworzenia karty: 07.04.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 07.04.2023 r.


Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułoszowa jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą Sułoszowa ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, o których mowa w podstawie prawnej stworzonej karty sprawy. Dane będą przetwarzane w celu określonym w nazwie karty sprawy. Informujemy jednocześnie, że każdy właściciel danych ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału działki- Pobierz

Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ