Fundusz Sołecki

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Zasady tworzenia oraz realizacji funduszu sołeckiego reguluje ustawa o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301 z późn. zm.)

Decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego pozostaje w gestii rad gmin. Rada Gminy Sułoszowa podjęła rozstrzygnięcie o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sułoszowa środków stanowiących fundusz sołecki uchwałą Nr. XXXIII/275/2014 z dnia 31 marca 2014r.

Jaka jest wysokość funduszu sołeckiego ?

W ustawie o funduszu sołeckim określono algorytm za pomocą którego oblicza się wysokość środków finansowych przypadających na dane sołectwo. Wójt corocznie w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy informuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego ?

Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone również na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęsk żywiołowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2017 poz. 1897)

Co ma zrobić sołectwo aby otrzymać środki z funduszu sołeckiego ?

Zgodnie z art. 5 ustawy o funduszu sołeckim warunkiem przyznania środków jest zrobienie do Wójta Gminy przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięcia przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Wniosek należy przekazać Wójtowi Gminy do dnia 30 września br. celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Jak powinien wyglądać wniosek sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego ?

Wniosek sołectwa powinien spełniać określone wymagania, aby ujęte w nim przedsięwzięcie mogło być przyjęte do realizacji. Wymagania te, zgodnie z ustawą dotyczą następujących elementów:

  • Termin złożenia wniosku (do 30 września r. poprzedzającego rok budżetowy)
  • Określenie przedsięwzięć (Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą posiadać cechy wymagane przepisami art. 2 ust.5 ustawy tj. mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, służyć poprawie życia mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy)
  • Uzasadnienie przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku (w szczególności wykazania, iż przedsięwzięcie odpowiada wymogom służącym poprawie warunków życia mieszkańców)
  • Oszacowania kosztów (koszt przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku musi mieścić się w kwocie środków wynikających z informacji przedstawionej przez Wójta)

Wzór wniosku sołectwa

Oprócz przedstawionych wymagań ustawowych do wniosku należy załączyć:

  • Protokół zebrania wiejskiego (na którym został uchwalony)
  • Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku
  • Lista obecności z zebrania wiejskiego

Wzór uchwały zebrania wiejskiego

Wzór listy obecności

Czy wniosek sołectwa może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego ?

W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może zdobyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może prowadzić do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej.

Wzór uchwały zebrania wiejskiego – zmiana przeznaczenia