Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2013/2014

Sułoszowa: Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 291126 – 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi ZOBACZ WYNIKI ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa , Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29. Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów z gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2013/2014. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie w roku szkolnym 2013/2014 dzieci niepełnosprawnych i opieka w czasie przewozu, z miejsca zamieszkania do Szkół i z powrotem oraz dowóz uczniów do Gimnazjum w Sułoszowej i z powrotem. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz uczniów do szkół w Sułoszowej, Olkuszu, Krakowie, Wolbromia i odwóz do miejsca zamieszkania uczniów z terenu Gminy Sułoszowa. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.11.20.00-6. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, – Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ oraz wymagane jest dołączenie aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga dysponowania: środkami transportu sprawnymi technicznie, wymaga się, aby Wykonawca w celu sprawnej realizacji przedmiotu zamówienia dysponował taką ilością sprzętu, którą jest w stanie zadysponować do obsługi tras w systemie podstawowym i awaryjnym, oraz w przypadku przewozu dzieci niepełnosprawnych środki transportu powinny być do tego celu przystosowane, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalne oznakowanie, umożliwiający transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości dzieci niepełnosprawnych na każdej trasie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający wymaga dysponowania: kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, osobami do opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych (trasa 4,5,6) przeszkolonymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy, w ilości gwarantującej zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu się oraz pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena dokonana zostanie poprzez sprawdzenie, czy Wykonawca złożył Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w niniejszym pkt III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 SIWZ można również odebrać w pok. nr 12 lub za pośrednictwem poczty. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa nr 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: Sułoszowa III – Sułoszowa Szkoła; łącznie 37 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 7.45 Odwóz o godzinie 14.45. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa nr 2A i 2B. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów na następujących trasach: Trasa nr 2 A, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) – Wielmoża Magazyny – Wielmoża kolonia Wesoła – Wielmoża Kamieniec – Wielmoża Szkoła – Wielmoża kolonia Krótka – Podzamcze – Sułoszowa Szkoła; łącznie 33 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 7.45 Odwóz nr 1 o godzinie 13.45, Sułoszowa Szkoła – Podzamcze – Kolonia Krótka -Wielmoża Szkoła – Wielmoża Skrzyżowanie – Wielmoża Magazyny; Odwóz nr 2 o godzinie 14.40, Sułoszowa Szkoła – Podzamcze – Kolonia Krótka – Wielmoża Szkoła – Wielmoża Kamieniec – Wielmoża Wesoła – Wielmoża Magazyny – Wielmoża Kolonia Długa. Trasa nr 2 B, Wielmoża kolonia Długa (2 przystanki) – Wielmoża Magazyny – Wielmoża kolonia Wesoła – Wielmoża Kamieniec – Wielmoża Szkoła – Wielmoża kolonia Krótka – Podzamcze – Sułoszowa Szkoła; łącznie 34 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 8.30 Odwóz o godzinie 15.40, Sułoszowa Szkoła – Podzamcze – Kolonia Krótka – Wielmoża Szkoła – Wielmoża Skrzyżowanie – Wielmoża Magazyny. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trasa nr 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: Kalinów – Wola Kalinowska – Pieskowa Skała – Sułoszowa Szkoła; łącznie 14 uczniów gimnazjum; dowóz na godz. 7.45 Odwóz o godzinie 15.20. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trasa nr 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: dowóz do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Olkuszu ul. Kochanowskiego 2 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 5 uczniów Pieskowa Skała (1 uczeń) – Sułoszowa I (1 uczeń) – Sułoszowa II Szkoła (2 uczniów) – Sułoszowa III (1 uczeń) – Olkusz ul. Kochanowskiego 2 Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trasa nr 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie na następujących trasach: dowóz do Szkoły Specjalnej w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 1 uczeń. Wielmoża Kamieniec – Szkoła Specjalna w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21 (1 uczeń) Odwóz zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodzica lub Dyrektora. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Trasa nr 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dowóz do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu ul. Skalska 22 i z powrotem, z zapewnieniem opieki; łącznie 6 uczniów i 1 opiekun, w tym jeden uczeń leżący dowożony 2 razy w tygodniu i odwożony niezależnie od ucznia drugiego w godz. 12 – 12.30; dowóz uczniów w systemie łączonym. 1. Sułoszowa I (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22, 2. Podzamcze (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22, 3. Wielmoża Szkoła (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22 4. Wielmoża Poręba (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22 5. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń) – Wolbrom ul. Skalska 22 6. Wielmoża kol. Długa (1 uczeń leżący wraz z opiekunem) – Wolbrom ul. Skalska 22; dowóz w godz. 8.00 – 9.00 oraz odwóz w godz. 12-12.30 – usługa realizowana 2 razy w tygodniu Dowóz w godz. 8.00 – 9.00 zgodnie z planem zajęć uczniów. Odwóz (zgodnie z harmonogramem odjazdów wg stałego zlecenia Rodziców lub Dyrektora). 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ