Dostawa zestawu nagłośnienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sułoszowa II

RO.3050.13.2020                                                                  Sułoszowa, dnia 08.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe – 271.42.M.O.2020

            Postępowanie nie podlega ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
– podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy.

 

Przedmiot zapytania (nazwa):

Dostawa zestawu nagłośnienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sułoszowa II

wtorek – piątek 730 – 1530

 • Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do remizy OSP Sułoszowa II, Sułoszowa ul. Olkuska 139, 32-045 Sułoszowa: zestawu nagłośnienia składającego się z dwóch kolumn szerokopasmowych, jednego subwoofera, miksera, dwóch statywów pod kolumny
oraz 4 przewody o długości co najmniej 20 m.

Poniżej proponowana specyfikacja sprzętu:

2x RCF Art732-A mk4 lub tożsame

Pasmo Przenoszenia

50 Hz ÷ 20000 Hz

Max SPL

131 dB

Crossover

700 Hz

Woofer

12”, 2,5” cewka.

Driver

1,4”, 3,0” cewka.

Moc

1400W Peak, 700W RMS

1x RCF SUB 705-AS II  lub tożsame

Pasmo przenoszenia

40Hz – 120Hz

Typ obudowy

bas reflex

Punkt crossovera

80/110Hz

Głośnik

15″, 3,0″ v.c.

Wejścia/Wyjścia

2x XLR

Moc

700W RMS

Max SPL

131dB

1x RCF F 12XR lub tożsame
Kompresory: 4 pojedyncze kompresory (CH 1, CH 2, CH 3, CH 4)
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Wejścia: 6 wejść mikrofonowych, 4 wejścia liniowe, Footswitch, 4 wejścia Stereo Line, Hi-Z
Wyjścia: 2 wyjścia Aux Output, Aux Send, Main Mix, FX Send, Phones, Control Room, Group Out

2x STATYW KOLUMNOWY
-Minimalny udźwig 30KG
-Regulacja wysokości
-Średnica rury 35mm

4x Przewód XLR M – XLR F co najmniej 20m

Do oferty należy załączyć dokumenty określające warunki gwarancji

Pozycja we wspólnym słowniku zamówień CPV:
CPV- 32342400-6 – sprzęt nagłaśniający

 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
 • Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego,  nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: Dostawa zestawu nagłośnienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sułoszowa II

 • Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
 • Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,
 • Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną
 • Wymagany termin realizacji umowy: 30 listopada 2020 r.
 • Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
  CENA – 100%
 • Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
 • Formularz propozycji wg załączonego wzoru (zał. nr 1),
 • Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,
 • Umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona
  w formie spółki cywilnej.
 • Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć do dnia 16 października 2020 r. do godziny 1300
w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139. Ofertę można przesłać również elektronicznie w formie podpisanych i zeskanowanych dokumentów na adres:

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 • Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 16 października 2020 r.
o godzinie 1310w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 16.

 • Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego:

Maciej Okrajni, tel. 123896028 w. 16.

e-mail:

 • Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.

 • Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy zawiera załącznik nr 3.
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2018.127.2
z 23.05.2018 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru Wykonawcy, zawarcia umowy oraz jej realizacji jest Wójt Gminy Sułoszowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Sułoszowa, Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa, e-mail:
 • kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Sułoszowa następuje za pomocą adresu e-mail:
 • przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • przekazane dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 • każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, żądanie od administratora sprostowania danych osobowych, żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, dla przypadków określony w art. 17 RODO, żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dla przypadków określony w art. 21 RODO, wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • dane osobowe, osoby której dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • dane zbierane przez Wójta Gminy Sułoszowa nie będą poddawane profilowaniu.

Zamawiający informuje, że:

 • w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 • wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Załączniki:

 • druk propozycji cenowej,
 • oświadczenie,
 • projekt umowy.
Data publikacji: | Data modyfikacji:

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ