Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Sułoszowej

Sułoszowa: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Sułoszowej

Numer ogłoszenia: 44081 – 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zobacz wyniki

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sułoszowa , Sułoszowa I 80, 32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie, tel. 12 3896028, faks 12 3896028 wew. 29.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Sułoszowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola w Sułoszowej tj.; różne produkty spożywcze, warzywa, owoce i orzechy, produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, owoce, warzywa i podobne produkty, produkty mleczarskie, jaja. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność: mleko i jego przetwory – 2 razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godz. 7,30 – 8,00, warzywa i owoce – 2 razy w tygodniu: poniedziałki i czwartki w godz. 7,30 do 9,00, mięso i wędliny – 2 razy w tygodniu: wtorek i czwartek w godz. 7,30-8,30 jaja – 1 raz w tygodniu: poniedziałek w godz. 7,30-8,00, pozostałe artykuły spożywcze – 1 raz w tygodniu (środa) w godz. 8,00 – 10,00 2.2 Miejscem wykonania zamówienia jest budynek Przedszkola w Sułoszowej. Sułoszowa I 387, 32-045 Sułoszowa. 2.3 Zakres ilościowy oraz asortyment przedmiotu zamówienie został określony w opisie przedmiotu zamówienia – formularzu ofertowo – cenowym, stanowiącym Załączniki nr 1 siwz. Należy zastosować artykuły wskazane lub równoważne. 2.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy ilościowego zakresu opisanego przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz, z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych, za co nie ponosi odpowiedzialności. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb. 2.5 W przypadku zmniejszenia ilości przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw, natomiast w przypadku zwiększenia ilości przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone po cenach określonych w formularzu ofertowym – cenowym. 2.6 Każdorazowa wielkość partii dostawy uzgadniana będzie telefonicznie, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej w terminie umożliwiającym Wykonawcy sprawne i terminowe zrealizowanie zamówienia. 2.7 Rozliczenia za wykonywaną dostawę dokonywane będą partiami (etapami), na podstawie dokonywanych zamówień. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ilości zamawianych artykułów żywnościowych oraz ceny jednostkowej. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. CZĘŚĆ 1: Artykuły spożywcze – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. CZĘŚĆ 2: Mięso i wędliny – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. CZĘŚĆ 3: Mleko i jego przetwory – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. CZĘŚĆ 4: Jaja – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz. CZĘŚĆ 5: Warzywa i owoce – ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.22.00.00-9, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.50.00.00-3, 03.14.15.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia – nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia – nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia – nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia – nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego (załącznik nr 2 do siwz), w systemie spełnia – nie spełnia, potwierdzających spełnianie tych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sułoszowa; Sułoszowa I 80 SIWZ można również odebrać w pok. nr 24 lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Sułoszowa I 80 32-045 Sułoszowa – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso i wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mleko i jego przetwory.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ilość i asortyment określony został w Załączniku nr 1 do siwz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ