DOSKONALENIE POTENCJAŁU GMINY SUŁOSZOWA

Nazwa Programu Operacyjnego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie

Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

TYTUŁ PROJEKTU

„DOSKONALENIE POTENCJAŁU GMINY SUŁOSZOWA”

BENEFICJENT

GMINA SUŁOSZOWA

WARTOŚĆ PROJEKTU : 485 451,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA  Z EFS: 412 633,35 PLN

OPIS PROJEKTU

               W okresie od 01.10.2011 r. do 30.06.2013 r., czyli w ciagu 21 miesięcy wzrośnie potencjał Gminy Sułoszowa w aspekcje realizowanych usług publicznych i zostaną podniesione kompetencje zawodowe 27 pracowników gminy pozwalające na wzrost jej potencjału. Przez wzrost potencjału rozumiemy poprawę jakości stanowionego prawa, poprawę jakości świadczonych usług publicznych oraz wzrost zaufania społecznego.

1) Podniesienie jakosci prawa (Filar I. PAŃSTWO PRAWA), m.in.:

– zmniejszenie o 40% wskaźników aktów prawa miejscowego JST przekazywanych organom nadzoru po terminie

– wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

2) Poprawa zarządzanie i jakości świadczonych usług publicznych 
(Filar II. SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ),  m.in.:

– wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr opartego na badaniu luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu na podstawie aktualnych opisów stanowisk

– zwiększenie o 40% skuteczności poboru opłat i podatków lokalnych

3) Wzrost zaufania społecznego 
(Filar III. PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ), m.in.:

– opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w JST, dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej

– przyjęcie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminy oraz wdrożenie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego

4) Podniesienie (o min. 30% w stosunku do wrtości początkowej przed szkoleniami) kwalifikacji zawodowych uczestników z zakresu ww wdrożonych usprawnień oraz wpływajacych na ich realizację.

5) Wymianę doświadczeń, czyli organizację dni otwartych urzędu oraz konferencji promujących urząd i wzmacniających kontakt ze społecznością lokalną

                 Realizowane w ramach projektu szkolenia pracowników przyczynią się do poprawy świadczonych przez urząd usług. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii, programów informatycznych oraz nowoczesnych, elektronicznych rozwiazań dostęp do usług będzie poszerzony. Jako, że współczesne realia wymagają dużego zaangażownia czasu, petent, który ma do załatwienia sprawę ma często trudności z bezpośrednim dotarciem do urzędu w godzinach jego pracy. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, zaistnieje możliwość, aby część spraw załatwić drogą  elektroniczną.  

Jakie udogodnienia zostaną wprowadzone dzięki udziałowi w projekcie:

– pobranie wniosku dot. załatwienia konkretnej sprawy bez potrzeby przybycia do urzędu,

– dzięki opracowanym kartom spraw będzie możliowość poznania poszczególnych procedur załatwienia poszczególnych spraw,

– udostępnienie aktualnych wydarzeń, ważnych dla Gminy z perspektywy urzędu oraz petenta,

– możliowść sprawdzenia, w jakim stopniu sprawa danego petenta jest realizowana,

 – zwiększenie świadomości petentów w temacie funkcjonowania urzędu,

– ciągłe doskonalenie wiedzy i doświadczenia pracowników pomoże szybciej i łatwiej załatwić sprawę.

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ