Centrum Dzieci i Młodzieży w gminie Sułoszowa

 

Centrum Dzieci i Młodzieży w gminie Sułoszowa 

 ul.Szkolna9, Sułoszowa

W związku z realizacją projektu pod nazwą „ Rozszerzenie oferty wsparcia i zwiększenie liczby placówek wsparcia dziennego w Małopolsce – utworzenie Centrum Dzieci i Młodzieży w gminie Sułoszowa” , numer projektu RPMP.09.02.01-12—671/19, poszukujemy kreatywnych i pełnych entuzjazmu pracowników, którzy są gotowi włączyć się w realizację projektu.

 • Wychowawca – umowa o pracę na ¾ etatu, praca w godzinach popołudniowych, wynagrodzenie netto 2400,00 zł ( dwa tysiące czterysta złotych )

Wymagania:

a)wykształcenie wyższe  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna ,psychologia,  socjologia, praca socjalna , nauki o rodzinie lub w innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, , prace socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub

b)ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione  studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki,, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej , lub

c) wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

d) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w wypadku kiedy taki obowiązek wynika do niej  z tytułu wykonawczego

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe

Zadania: Praca z grupą dzieci lub praca indywidualna z dzieckiem, realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku, kontakty z rodzinami, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa z dziećmi i rozwój ich zainteresowań, w tym tematycznych grup zainteresowań, warsztatów tematycznych, współpraca z innymi wychowawcami i przekazywanie informacji pozostałym pracownikom placówki.

 • Asystent rodziny lub pracownik socjalny – umowa o pracę na ½ etatu, wynagrodzenie netto 1725,00 zł ( jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych)

Wymagania:

a)  wykształcenie wyższe  na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna ,psychologia,  socjologia, praca socjalna , nauki o rodzinie lub w innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,   pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub

b)  ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione  szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż z dziećmi lub rodziną  , lub

c)  wykształcenie średnie lub średnie branżowe  i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 d) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w wypadku kiedy taki obowiązek wynika do niej  z tytułu wykonawczego

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe

Zadania: diagnoza sytuacji dziecka ( ocena sytuacji rodzinnej, wywiad środowiskowy, współpraca z GOPS Sułoszowa, PCPR, jednostkami pomocowymi i innymi w zależności od potrzeby (np. organizacjami pomocy żywieniowej, terapeutycznej itp.) opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, wspierania aktywności społecznej rodzin, weryfikacji sytuacji mieszkaniowej, wywiad środowiskowy.

 • Pedagog – umowa cywilno-prawna , 16h/ miesięcznie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w wypadku kiedy taki obowiązek wynika do niej z tytułu wykonawczego
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe

 Zadania:  Praca z grupą dzieci lub praca indywidualna z dzieckiem, realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku, kontakty z rodzinami, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, opieka i wychowanie, pomoc w nauce, w tym w sytuacjach „trudnych” w szkole.

 • Psycholog – umowa cywilno-prawna, 12h/miesięcznie

Wymagania:

 • Prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w wypadku kiedy taki obowiązek wynika do niej z tytułu wykonawczego
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe

Zadania:  Praca z grupą dzieci lub praca indywidualna z dzieckiem, realizacja zadań wynikających z planu pomocy dziecku, kontakty z rodzinami, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, terapia/pomoc w sytuacjach trudnych, kryzysowych, kontakt ze szkołą i innymi placówkami w razie potrzeby, Spotkanie z każdym dzieckiem min. 1 x w miesiącu, spotkanie 1 x w miesiącu z rodziną/opiekunem prawnym w formie np. zajęć indywidualnych i/lub grupowych zajęć tematycznych .

 • Logopeda – umowa cywilno-prawna, 10h/miesięcznie

Zadania: zajęcia logopedyczne dla dzieci, u których zostaną zdiagnozowane problemy logopedyczne

 • Nauczyciel języka angielskiego – umowa cywilno – prawna , 16h/miesięcznie

Zadania: prowadzenie grupowych zajęć językowych dla wychowanków placówki ( poziom językowy podstawowy lub średniozaawansowany ), prowadzenie testów językowych oraz okresowa weryfikacja kompetencji językowych wychowanków placówki, współpraca z wychowawcami oraz rodzicami  i opiekunami prawnymi wychowanków Placówki, , planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy indywidualnej ( w razie potrzeby ) z wychowankami Placówki, pomoc wychowankom Placówki w nauce i odrabianiu zadań domowych w zakresie przedmiotowego języka obcego, prowadzenie  wymaganej dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć edukacyjnych dla wychowanków Placówki.

 • Nauczyciel TIK – umowa cywilno-prawna, 12h/miesięcznie

Zadania: prowadzenie grupowych zajęć TIK dla wychowanków Placówki, realizacja tematycznych programów rozwijających kompetencje TIK, prowadzenia wsparcia z zakresu bezpieczeństwa korzystania z TIK, bezpieczeństwa w sieci, współpraca z wychowawcami , rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków Placówki, planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy indywidualnej ( w razie potrzeby) z wychowankami Placówki, prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć edukacyjnych dla wychowanków Placówki.

 • Instruktor zajęć sportowych – umowa cywilno-prawna, 9h/ miesięcznie
 • Instruktor zajęć tanecznych – umowa cywilno-prawna , 9h/miesięcznie

 

 • Instruktor zajęć artystycznych – umowa cywilno-prawna, 9h/miesięcznie
 • Prawnik – umowa cywilno-prawna, 10h/miesięcznie
 • Kierowca – umowa o pracę na ¾ etatu, wymagania: prawo jazdy kategorii B

Zadania: transport dzieci

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami w Gminnym Ośrodku Opieki Społecznej w Sułoszowej lub na ręce Kierownika Projektu.

Sułoszowa, dnia 15 października 2020 r.

Kierownik Projektu

Janusz Jurewicz

tel.506 697 372

Nawigacja wpisu

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka prywatności
O ciasteczkach
ZGADZAM SIĘ