Dofinansowania z Budżetu Państwa

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Umowa o udzielenie dotacji nr: VI/48/RO/23 z dn. 20.06.2023 r.

Tytuł projektu:Modernizacja dróg  dojazdowych do gruntów rolnych, Gmina Sułoszowa

 1. droga Graniczna nr działki 1672, 1471/2, 1931, 1700/18 w Sułoszowej o długości 540 mb
 2. droga Wąwozowa nr działki 1905/5 w Sułoszowej o długości 420 mb

 Wartość zadania: 447 283,56 PLN

Wartość dotacji: 208 509,00 PLN

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 03.07.2023 r.
 • Zakończenie: 16.10.2023 r.

 Cele projektu oraz planowane efekty: modernizacja nawierzchni jezdni – 2 920 m2.


Projekt dofinansowany z
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 602007K w km od 0+000,00 do km 1+212,57 w miejscowości Wola Kalinowska, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.130.2023.IK.MAL z dn. 17.05.2023 r.

Wartość projektu: 746 043,52 PLN

Wartość dofinansowania: 484 928,00 PLN (59,66% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 05.05.2023 r.
 • Zakończenie: 05.09.2023 r. 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,213 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 3 645 m2;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Logo Polskiego Ładu oraz logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tytuł projektu: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej, wraz z montażem instalacji OZE

Promesa nr: Edycja2/2021/7357/PolskiLad z dn. 31.03.2023 r.

Wartość projektu:               9 889 200,00 PLN

Wartość dofinansowania:   8 330 000,00 PLN (84,23% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 11.04.2023 r.
 • Zakończenie: 10.12.2024 r.

 Cele projektu oraz planowane efekty:

Zadanie polega na rozbudowie budynku szkoły o dodatkowe skrzydło z kuchnią, jadalnią i salami lekcyjnymi wraz z wyposażeniem oraz przebudowie istniejącego budynku szkoły polegającej na: naprawie hydroizolacji fundamentów, termomodernizacji, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie posadzek, częściowej wymianie pokrycia, dostosowaniu budynku do wymagań p-poż oraz łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych. Planowane jest zagospodarowanie terenu, kanalizacja deszczowa oraz montaż na dachu południowym sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 40-45kVa.


Logo Polskiego Ładu oraz logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tytuł projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Kalinowskiej

Promesa nr: 01/2021/9403/PolskiLad z dn. 23.03.2023 r.

Wartość projektu:               7 938 999,99 PLN

Wartość dofinansowania:   4 370 000,00 PLN (55,04% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 04.04.2023 r.
 • Zakończenie: 03.10.2024 r.

Cele projektu oraz planowane efekty:

Planowane przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie procesu oczyszczania przed nierównomiernym dopływem ścieków, usprawnienie gospodarki osadem oraz modernizacje AKPiA i urządzeń sterujących.

W celu realizacji powyższych założeń zaplanowano budowę nowego budynku technologicznego, w którym na poziomie -1 zostaną zlokalizowane zbiornik uśredniający i dwa zbiorniki osadu nadmiernego. Kondygnacja nadziemna składać się będzie z pomieszczeń, do których przeniesione zostaną istniejące urządzenia do oczyszczania mechanicznego i do odwadniania osadu z instalacjami towarzyszącymi oraz nowa instalacją do granulacji osadu. W celu zniwelowania uciążliwości zapachowych przewidziano montaż instalacji dezodoryzacji z biofiltrem kontenerowym. W nowym budynku zaplanowano także lokalizacje wydzielonego pomieszczenia sterowni i szaf elektrycznych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także montaż instalacji OZE w postaci paneli fotowoltaicznych o mocy ok. 40kW.


Logo Polskiego Ładu oraz logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Tytuł projektu:ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ NR 601003K (UL. SZKOLNA) OD KM 0+007,15 DO KM 0+550,27 W MIEJSCOWOŚCI WOLA KALINOWSKA OBRĘB 0005, GMINA SUŁOSZOWA

Promesa nr: 01/2021/9435/PolskiLad z dn. 09.03.2022 r.

Wartość projektu: 3 084 999,99 PLN

Wartość dofinansowania: 2 930 749,99 PLN (95% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 22.03.2022 r.
 • Zakończenie: 21.10.2022 r.

Cele projektu oraz planowane efekty:

inwestycja zakłada rozbudowę drogi gminnej klasy D, szerokość jezdni bitumicznej 5,0m, budowa chodnika o szerokości 2,0m – nawierzchnia z kostki brukowej, wykonanie pobocza gruntowego ulepszonego z kruszywa, jednostronnego o szerokości 0,75m, wykonanie korytek betonowych typu kolejowego, budowa sieci oświetlenia, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej.


Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 601322K w km od 0+000,00 do km 1+921,60 w miejscowości Sułoszowa, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.111.2023.IK.MAL z dn. 28.03.2023 r.

Wartość projektu: 1 129 195,82 PLN

Wartość dofinansowania: 673 700,00 PLN (59,66% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 28.03.2023 r.
 • Zakończenie: 27.07.2023 r.

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,922 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 5 958,2 m2;
 • remont odwodnienia – 1 180,0 m2;
 • remont przepustów – 3 kpl;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Projekt dofinansowany ze środków FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Tytuł projektu:Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej oraz budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielmoży

Umowa o dofinansowanie nr: 2022/0171/3180/Sub/DIS/SP/21 z dn. 23.03.2022 r.

Wartość projektu: 4 271452,00 PLN

Wartość dofinansowania: 2 135 600,00 PLN (50,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 23.03.2022 r.
 • Zakończenie: 30.12.2022 r.

 

Opis zadań inwestycyjnych:

Zadanie Nr 1: Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej.

Zaplanowano wymianę nawierzchni sali, wykonanie remontu sanitariatów oraz przeprowadzenie jej termomodernizacji; ocieplenie ścian oraz stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z odwodnieniem i izolacją fundamentów. Zaplanowano dostosowanie sali do potrzeb niepełnosprawnych poprzez poprawę dojścia oraz dostosowanie węzłów szatniowych i sanitariatów.

 

Zadanie Nr 2: Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wielmoży.

Całość zamierzenia budowlanego zakłada wykonanie następujących robót:

 • Budowa budynku. Zaprojektowano budynek socjalny do obsługi obiektów sportowych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.
 • Budowa boiska. Zaprojektowano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej
  o wymiarach 110×61 m (pole gry o wym. 100×55 m).
 • Budowa piłkochwytów.

Projekt dofinansowany z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 601327K w km od 0+000,00 do km 0+806,75 w miejscowości Sułoszowa, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.125.2022.KK z dn. 23.03.2022 r.

Wartość projektu: 377 721,62 PLN

Wartość dofinansowania: 302 177,00 PLN (80,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 23.03.2022 r.
 • Zakończenie: 22.07.2022 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 0,807 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 3240 m2;
 • remont pobocza – 782 m2;
 • remont odwodnienia – 3595 m2;
 • remont przepustów – 10 kpl;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej 601325K w km od 0+000,00 do km 1+206 (sięgacz w km 0+000,00 do km 0+159,15) w miejscowości Sułoszowa, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.107.2022.KK z dn. 23.03.2022 r.

Wartość projektu: 397 808,63 PLN

Wartość dofinansowania: 258 575,00 PLN (65,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 23.03.2022 r.
 • Zakończenie: 22.07.2022 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,366 km;
 • remont nawierzchni jezdni – 4665 m2;
 • remont chodnika – 13,65 m2;
 • remont pobocza – 10 m2;
 • remont odwodnienia – 87,5 m2;
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 1, oznakowane);

Projekt dofinansowany z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej nr 601308K na odcinku I – w km od 0+000,00 do km 0+082,20,  na odcinku II – w km od 0+082,20 do km 0+835,20, na odcinku III – w km od 0+835,20 do km 1+707,55 w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.100.2021.ALo z dn. 09.07.2021 r.

Wartość projektu: 427 890,00 PLN

Wartość dofinansowania: 256 734,00 PLN (60,00% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 29.04.2021 r.
 • Zakończenie: 28.10.2021 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,73 km;
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 4518 m2;
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej bitumicznej nawierzchni drogi o gr. 4cm – 4518 m2;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej nawierzchni drogi o gr. 5cm – 5817 m2;
 • Remont odwodnienia na długości 100 mb,
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 2, oznakowane);
 • Uporządkowanie terenu.

Tytuł projektu:Remont drogi gminnej nr 601984K na odcinku I – w km od 0+000,00 do 0+760,00, na odcinku II – w km od 0+760,00 do 1+ 670,70 w miejscowości Wielmoża, Gmina Sułoszowa

Umowa o dofinansowanie nr: WR-VI.807.5.150.2021.ALo z dn. 09.07.2021 r.

Wartość projektu: 394 848,56 PLN

Wartość dofinansowania: 236 909,00 PLN (59,99997% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji Projektu wynosi:

 • Rozpoczęcie: 29.04.2021 r.
 • Zakończenie: 28.10.2021 r.

 

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • Wytyczenie w terenie – 1,671 km,;
 • Frezowanie nawierzchni bitumicznej – 3485,35 m2;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej bitumicznej nawierzchni drogi o gr. 5cm – 4165,53 m2;
 • ułożenie korytek ściekowych na długości 135 mb,
 • ułożenie przepustów o średnicy 40 cm – 11 mb,
 • Organizacja ruchu (wykonanie progu zwalniającego kpl. 3, oznakowane);
 • Uporządkowanie terenu.LGD Nad Białą Przemszą
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 192 – Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad. Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w nocy
Trening i ćwiczenia systemów alarmowych

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowania (syrena) trwający 1 minutę.
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Fundusz Rozwoju

Przewozów Autobusowych

28 listopada 2022 r. została podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim na udzielenie dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej do linii autobusowej Wielmoża I – Wielmoża Skrzyżowanie o długości 12,9 km.

W wyniku naboru ofert została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Transportowym MBM – BUS spółka jawna Agnieszka Farat, Magdalena Farat z siedzibą w Zamłynie 9, 32-046 Minoga.

Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora – Gminy Sułoszowa w 2023 r. wynosi: 1 683,17 PLN, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wynosi: 6 708,00 PLN

Umowy obowiązują do dnia 31. 12. 2023 r.

rozklad jazdy

Fundusz Rozwoju

Przewozów Autobusowych

3 stycznia 2022 r. została podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim na udzielenie dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej do linii autobusowej Wielmoża I – Wielmoża Skrzyżowanie o długości 12,9 km.

W wyniku naboru ofert została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo-Transportowym MBM – BUS spółka jawna Agnieszka Farat, Magdalena Farat z siedzibą
w Zamłynie 9, 32-046 Minoga.

Przewidywana kwota pokrycia deficytu ze środków własnych organizatora – Gminy Sułoszowa w 2022 r. wynosi: 1 696,12 PLN, a całkowita przewidywana kwota dopłaty ze środków funduszu wynosi: 6 740,25 PLN

Umowy obowiązują do dnia 31. 12. 2022r.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH
O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wykonanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Sułoszowa poprzez dokonywanie przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Wielmoża I – Wielmoża Skrzyżowanie

DOFINANSOWANIE: 6 740,25 PLN

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 8 436,35 PLN

rozklad jazdyPowiatowy Urząd Pracy

Bądź obecny na Europejskim rynku pracy z siecią EURES

W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego wśród wielu zadań oferujemy także usługi w ramach sieci EURES – EURopean Employment Services. Jest to sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. EURES został powołany przez Komisję Europejską w celu wspierania mobilności pracowników na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Główne cele sieci EURES to:

 • dostarczanie informacji i porad oraz świadczenie usług w zakresie rekrutacji na rzecz zwiększenia mobilności zawodowej pracowników w krajach EOG;
 • informowanie, ukierunkowanie i doradzanie wszystkim obywatelom pragnącym korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób w zakresie istniejących ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • udzielanie pomocy pracodawcom chcącym zatrudnić pracowników z innych krajów.

Jesteś osobą poszukującą zatrudnienia poza granicami kraju? Pamiętaj, że poszukiwanie pracy poza granicami kraju wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie dot. jakości oferowanej pracy oraz bezpieczeństwa w jej poszukiwaniu. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zagadnień:

 1. Korzystaj z wiarygodnych źródeł ofert pracy – np. portal EURES (oferty.praca.gov.pl, ec.europa.eu/eures)
 2. Sprawdź Agencję Zatrudnienia, z której usług chcesz skorzystać: czy agencja posiada aktualny certyfikat uprawniający do świadczenia usług, czy posiada podpisaną umowę z pracodawcą zagranicznym, czy ma doświadczenie w kierowaniu do pracy za granicą, domagaj się spisania z agencją umowy określającej warunki pracy, płacy czy należne świadczenia. Pamiętaj, że agencja nie może pobierać od poszukujących pracy opłat za pośrednictwo pracy! Nie przepłacaj za przejazd – sprawdź koszty przejazdu u alternatywnych przewoźników. Nie płać za mieszkanie przed wyjazdem.
 3. Przeanalizuj dane pracodawcy, do którego jedziesz – strona internetowa firmy, fora internetowe, opinie, oferty pracy, upewnij się, że firma istnieje.
 4. Oceń swoje umiejętności językowe – mogą one mieć wpływ na rodzaj pracy jaką podejmiesz. Staraj się szukać pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
 5. Rozważ zakup biletu powrotnego – w razie niepowodzenia, nie będziesz miał problemu z powrotem do domu. Zabierz wystarczającą ilość pieniędzy na początek – sprawdź podstawowe koszty utrzymania w kraju, do którego jedziesz.
 6. Przygotuj i pozostaw komuś bliskiemu kompletne informacje o tym gdzie jedziesz – planowane miejsce pobytu oraz pracy.
 7. Zlokalizuj najbliższą placówkę dyplomatyczną Rzeczypospolitej Polskiej w kraju docelowym.
 8. Zapoznaj się z podstawowymi przepisami prawnymi w kraju zatrudnienia. Podjęcie pracy opiera się na przepisach prawa obowiązującego w danym kraju. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd w kraju pracodawcy.
 9. Zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – potwierdza ona prawo do korzystania z podstawowych świadczeń zdrowotnych na terenie UE/EFTA.
 10. Przygotuj dokumenty potwierdzające swoją tożsamość oraz kwalifikacje zawodowe przetłumaczone na język kraju, do którego się udajesz. Nie przekazuj oryginałów dokumentów – udostępniaj je tylko do wglądu.
 11. Nie łam prawa! Nie zgadzaj się na pracę na czarno!

Jesteś pracodawcą i szukasz kandydatów do pracy? Być może znajdziesz ich na europejskim rynku pracy. Przyjdź do nas i uzyskaj pomoc pośrednika pracy, który pomoże ci złożyć ofertę w ramach sieci EURES. Usługi EURES są powszechnie dostępne również online.  Korzystając ze strony www.eures.europa.eu uzyskujesz dostęp do ogólnoeuropejskiej bazy CV kandydatów z 31 krajów oraz wydarzeń dot. zatrudnienia w Europie co daje ci większe możliwości znalezienia specjalistów. Aplikacje od kandydatów mogą spływać bezpośrednio do pracodawcy. Wzbogacą oni twoją firmę o doświadczenia międzynarodowe oraz pomogą otworzyć się na nowe kontakty biznesowe.

Kontakt z kadrą EURES w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego:

Siedziba Urzędu 32-085 Szyce,
ul. Wesoła 48
Monika Mazur mmazur@uppkrakow.praca.gov.pl
Filia w Krakowie 30-019 Kraków,
ul. Mazowiecka 21
Adrian Nowak adnowak@uppk.pl
Filia w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 Katarzyna Bartosik  kbartosik@uppk.pl
Filia w Skawinie 32-050 Skawina,
ul. Ogrody 17
Magdalena Żmuda  mzmuda@uppk.pl
Filia w Słomnikach 32-090 Słomniki,
ul. Kościuszki 64
Lucyna Sadowska l_sadowska@uppk.pl

Opracowały:
Monika Mazur, Paulina Belska
Pośredniczki pracy w
Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego


Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

 

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

 • Musisz mieć ukończone 50 lat (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
 • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
 • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 25 do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Kim jest osoba pracująca? Jeżeli:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
 • jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

 • W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 85% Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .
 • W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

 

Co trzeba zrobić – krok po kroku

 1. Umówić się z doradcą zawodowym przez https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
 2. Na spotkaniu z doradcą (aktualnie realizowanym głównie zdalnie – przez Internet) porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Usługa ta pozwala odkryć, nazwać i uporządkować, dotychczasowe doświadczenie i umiejętności oraz posiadane zaświadczenia i certyfikaty przez uczestnika projektu. W efekcie prowadzonego Bilansu poznaje swoje możliwości, potencjał , kompetencje i przygotowuje wspólnie z doradca portfolio oraz indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego.
 3. Zamówić bony –na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
 4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów oraz Zapłacić za bony oraz zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie można otrzymać dodatkowe informacje?  

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.plPowroty z zagranicy – jedna z tysięcy historii

Projekt „Wróć z POWERem!” już od dwóch lat pomaga wracającym z zagranicy Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie. Te dwa lata to kilkaset osób, powrotów, historii. Zapraszamy do obejrzenia jednej z nich Historia jednego z powrotów – film o uczestniczce projektu „Wróć z POWERem!” – YouTube

Wszystkich wracających z zagranicy zachęcamy do kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy i projektem „Wróć z POWERem!”:

Warto sprawdzić, jaką pomoc można dostać!

Jeśli:

 • masz mniej niż 30 lat,
 • byłeś co najmniej pół roku za granicą,
 • niedawno stamtąd wróciłeś (albo dopiero zamierzasz wrócić),

zgłoś się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie! Nie musisz być bezrobotny, projekt pomaga także tym, którzy znaleźli już pracę.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat Siła Kompetencji 3 1


1229 banner 1500x988 1

Akademia Rozwoju – Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna
nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

 

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności
i networking. To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania. Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowanego do kobiet. Udział w Programie jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja już wystartowała!

 

Rozwój kompetencji, dostęp do edukacji czy nowoczesnych narzędzi umożliwiają włączenie cyfrowe, mogą zapewnić dobry start zarówno w aspekcie społecznym, jak i zawodowym. Istnieją jednak sytuacje, w których standardowe procedury są niewystarczające. Niepełnosprawność, duża odległość do ośrodków miejskich i instytucji edukacyjnych czy problemy rodzinne, mogą stanowić barierę nie do przejścia. Szczególnie, w obliczu sytuacji pandemicznej, zakres i skala tych problemów mocno uderzają w duże grupy społeczne, przede wszystkim kobiety.  Z danych opublikowanych w 2021 roku w Raporcie Women Update „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji” wynika, że niemal połowa pracujących kobiet doświadczyła zmiany warunków pracy
w związku z pandemią. Potwierdzają to także dane zawarte w raporcie przeprowadzonym przez Infuture Institute „Wpływ pandemii Covid-19 na kobiety w Polsce i na Cyprze” pandemia znacząco zahamowała nasilające się od kilku lat tendencje do wzmacniania się pozycji kobiet na rynku pracy i w życiu codziennym. To pokazuje jak istotne jest położenie nacisku na dwa aspekty – sytuację kobiet na rynku pracy oraz wpływ pandemii na tę sytuację. Działania edukacyjne i zawodowe skierowane do tej grupy, nabierają znaczenia i stanowią ważny element działalności instytucji i organizacji społecznych. Takim działaniem jest właśnie nowy Program społeczno-rozwojowy „Akademia Rozwoju”, poprzez który Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju zamierza wspierać mieszkanki mniejszych miejscowości i terenów wiejskich, które mimo trudniejszej sytuacji życiowej chcą realizować swoje plany aktywności społecznej i zawodowej. Program powstał dzięki wsparciu organizacji Google.org.

Kompetencje cyfrowe i motywacja w jednym miejscu

 

Celem Programu „Akademia Rozwoju” jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy
i praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy
. Fundacja PFR planuje zrealizować ten cel poprzez zapewnienie wszystkim uczestniczkom bezpłatnych szkoleń i warsztatów online. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – program edukacyjny przewiduje naukę obsługi wygodnych narzędzi internetowych, które są przydatne w rozwoju zawodowym. Uczestniczki dowiedzą się między innymi, jak wykorzystywać narzędzia online, tworzyć i zarządzać stronami www czy samodzielnie stworzyć chatbot i go zaimplementować na stronie internetowej. Dodatkowo, uczestniczki poznają podstawy prowadzenia działalności gospodarczej od strony finansowej i prawnej, a także dowiedzą się jak korzystać z metody myślenia projektowego (design thinking) we własnych projektach społecznych i zawodowych. W ramach Programu zapewnione będą również dodatkowe konsultacje z edukatorami, spotkania społeczności oraz sesje mentoringowe i coaching zawodowy dla kobiet
w różnym wieku.

  Do udziału w Programie zapraszamy wszystkie kobiety, niezależnie od wieku czy sytuacji życiowej. Będziemy stwarzać warunki, w których każda uczestniczka otrzyma nowe kompetencje i poczuje sprawczość, nauczy się samodzielnie poruszać w sieci i korzystać z dostępnych tam aplikacji – mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju. − Chcemy stworzyć społeczność, która będzie mogła być w regularnym kontakcie, wspierać się nawzajem i motywować do rozwoju. Dzięki stałej łączności łatwiej będzie nam skupić się na kwestii wsparcia kobiet w realizacji ich planów, aktywizować je i motywować do działania oraz konsekwentnie pomagać im w powiększaniu świadomości znaczenia relacji międzyludzkich i networkingu, zwłaszcza w kontekście rozwoju zawodowego i osobistego − dodaje.

 

Dostęp do wiedzy jako podstawa

 

Ze względu na założenia Programu, od uczestniczek nie jest wymagane żadne doświadczenie i wiedza z obszarów tematycznych, które obejmują warsztaty i kursy. Wszystkie zajęcia są prowadzone online, a do udziału w nich potrzebny jest jedynie podstawowy sprzęt – komputer bądź tablet − z dostępem do Internetu. Dodatkowo, wszystkie aplikacje, z których będą korzystać Uczestniczki podczas warsztatów i których obsługi będą się uczyć, są dostępne open source i nie wymagają żadnych opłat, abonamentów ani innych długotrwałych zobowiązań finansowych.

Rejestracja do Programu odbywa się poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju Dzięki rejestracji, każda z uczestniczek otrzyma dostęp do zajęć
i dodatkowych materiałów edukacyjnych. Ponadto, osoby zarejestrowane w Programie zostaną zaproszone do udziału w wydarzeniach społecznościowych – spotkaniach z mentorami, coachami – podczas których otrzymają dodatkowe wsparcie motywacyjne i szansę na wzmocnienie swoich relacji społecznych i biznesowych.

Partnerami Programu są: Centralny Dom Technologii, Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, Her Impact, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Mamo Pracuj, PFR Innowacje, Evaluation for Government Organizations, Women In AI.

Patronat medialny nad Programem objęli: ONA Strona Kobiet oraz Polska Press Grupa.

Projekt jest objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji na temat Programu: www.fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju


KATALOG FORM POMOCY OFEROWANYCH PRZEZ URZĄD PRACY

 

INSTRUMENTY rynku pracy

STAŻ – nabywanie przez  osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną na podstawie umowy zawartej między Organizatorem Stażu i Starostą. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH – instrument aktywizacji realizowany
w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą, obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

PRACE INTERWENCYJNE – zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą.

ROBOTY PUBLICZNE – zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę. Organizowane są przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wypłacone bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (w wysokości nie przekraczającej
6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia), w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
pomoc finansowa udzielana pracodawcom w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną na podstawie zawartej umowy ze Starostą na okres minimum 12 miesięcy.

FINANSOWANIE KOSZTÓW PRZEJAZDU – wsparcie towarzyszące obejmujące możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub miejsca podjęcia innej formy aktywizacji oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

FINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA – wsparcie towarzyszące obejmujące możliwość uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania w związku z podjęciem aktywności zawodowej poza miejscem zamieszkania.

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ – wsparcie towarzyszące obejmujące możliwość uzyskania zwrotu kosztów opieki w związku z podjęciem aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy w związku
z wychowywaniem małego dziecka lub opieką nad osobą zależną.

FINANSOWANIE DODATKÓW AKTYWIZACYJNYCH – przysługujące bezrobotnym
z prawem do zasiłku, którzy z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie/inną pracę zarobkową lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM OSOBY 50+ – świadczenie w formie dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE – świadczenie za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej (rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną), na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

GRANT NA TELEPRACĘ – pomoc pracodawcy w utworzeniu miejsca pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – pomoc finansowa udzielana bezrobotnym przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 100 % kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY – pomoc finansowa udzielana pracodawcom przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

 

INSTRUMENTY rynku pracy DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

BON STAŻOWY – stanowi gwarancję skierowania do obycia stażu do pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego do 30 roku życia.

BON SZKOLENIOWY – stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną do 30 roku życia, której bon przyznano oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem (koszty przejazdu, zakwaterowania, badań lekarskich) do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

BON ZATRUDNIENIOWY – stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

BON NA ZASIEDLENIE – może otrzymać osoba bezrobotna do 30 roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania (odległość co najmniej 80 km, bądź łączny czas dojazdu co najmniej 3 godziny dziennie), wysokość nieprzekraczająca 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

  KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę
i pracowników
z przeznaczeniem na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie
i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 Usługi rynku pracy

POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w tym również w ramach sieci EURES, informowanie
o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie
i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. Usługi świadczone zgodnie
z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości oraz jawności.

PORADNICTWO ZAWODOWE udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu
i podejmowaniu pracy. Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności oraz poufności i ochrony danych. Usługi organizowane są w postaci poradnictwa indywidualnego, poradnictwa grupowego, informacji zawodowej indywidualnej bądź grupowej oraz szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie własnej
działalności gospodarczej w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Formy organizacyjne szkoleń: tryb indywidualny, tryb grupowy, tryb e-learning, w ramach bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej (Starosta–Pracodawca–Instytucja Szkoleniowa), częściowe finansowanie kosztów szkolenia, pożyczka szkoleniowa (na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia).

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW, LICENCJI – możliwość sfinansowania ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

finansowanie KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – możliwość sfinansowania   kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

STYPENDIUM Z TYTUŁU KONTYNUOWANIA NAUKI – możliwość ubiegania się
o stypendium w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej
(w formie studiów niestacjonarnych).

Projekty rezlizowane przez UPPK w 2022 roku 1 1


Zajęcia indywidualne, konwersacje, spotkania w grupie czy zdalna nauka z lektorem to tylko niektóre z usług rozwojowych w ramach projektu Kierunek Kariera. Warto podjąć wyzwanie i bez względu na wiek rozpocząć naukę języków obcych, zwłaszcza, że w ramach projektu można skorzystać z dofinansowania do 85% kosztów usługi.

W Bazie Usług Rozwojowych do wyboru pozostają nie tylko najpopularniejsze języki urzędowe, ale także wiele innych.  Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 50-ty rok życia do podjęcia wyzwania językowego!

Wszelkie informacje o projektach Kierunek i Kierunek Kariera zawodowa są dostępne na stronie https://pociagdokariery.pl/ – aby zgłosić się do projektu wystarczy kliknąć w zakładkę „Zgłoś się”.


Pomoc obywatelom Ukrainy- główne założenia ustawy

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie dnia 12 marca 2022 roku została wprowadzona Ustawa „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Założenia w zakresie pobytu

1.

Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża bezpośrednio z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. uznaje się za legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu).

2.

Wjazd obywatela Ukrainy do Polski może zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.

W innym przypadku pobyt obywatela w naszym kraju rejestrowany będzie po złożeniu wniosku w organie gminy o nadanie numeru PESEL. Organ gminy wydaje potwierdzenie złożenia wniosku.

3.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Obywatel Ukrainy będzie musiał złożyć wniosek
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia legalnego wjazdu do Polski, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od tej daty. Zezwolenie będzie udzielane na jego wniosek jednorazowo na okres 3 lat licząc od dnia wydania decyzji. Jest on wtedy uprawniony do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Założenia w zakresie rynku pracy

1.

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022 r. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę
u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności
.

2.

Pracodawca ma jeden obowiązek – zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

3.

Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane
w punkcie 2.

4.

W ustawie wprowadzono regulacje zgodnie z którymi obywatele Ukrainy przebywający na terytorium RP legalnie na podstawie specustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej będzie uzyskanie numeru PESEL.

Założenia w zakresie rejestracji w urzędzie

1.

Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022 roku oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się
w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy
na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować będą mogły się również osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.

2.

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy,
w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Zaprojektowane regulacje umożliwiają obywatelom Ukrainy swobodny dostęp
do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz umożliwiają skierowanie
do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.

3.

Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny, uprawniony jest do bezpłatnej opieki medycznej (bez konieczności rejestracji w powiatowym urzędzie pracy wyłączenie celem zgłoszenia do ubezpieczenia).

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Opracowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stan prawny na dzień 16.03.2022 r.)


powiększ obrazekUPPK dla obywateli Ukrainy 10.03.2022 min


Wyzwania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w obliczu  pandemii.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest Instytucją kreującą zrównoważony rozwój kapitału ludzkiego w powiecie krakowskim poprzez świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz klientów i partnerów rynku pracy. Urząd Pracy wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego. W 2021 roku łączna kwota pozyskanych środków na aktywizację zawodową wyniosła blisko 27,6 mln zł.

W 2021 roku na terenie Powiatu Krakowskiego dzięki środkom publicznym powstały 403 podmioty gospodarcze. Pomimo ogłoszonego na terenie RP stanu epidemii, tak liczna grupa osób bezrobotnych zdecydowała się na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, aby wspomóc młodych przedsiębiorców w tym zakresie zastosował dodatkowo m.in.: zwiększenie liczby konsultacji w zakresie przedsiębiorczości w ramach treningu przedsiębiorczości i rozliczania środków oraz dochowania warunków umów w zależności od potrzeb wnioskodawców, a także warsztaty i szkolenia oraz spotkania on-line przybliżające procedurę udzielania i rozliczania środków.

W ramach inicjowania, organizowania i finansowania instrumentów rynku pracy dla Pracodawców, w 2021 r. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zakontraktował 272 umowy w zakresie subsydiowanego zatrudnienia

W 2021 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego realizował 16 166 spraw związanych z powierzeniem pracy obcokrajowcom. Pracodawcy z terenu Powiatu Krakowskiego złożyli 7 823 wnioski w skróconej procedurze w postaci oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W wyniku realizacji ofert pracy dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli z krajów trzecich przygotowano 5 983 informacje starosty. Dodatkowo rolnicy z 17 gmin okalających miasto Kraków złożyli w sumie 2 360 wniosków w zakresie zezwolenia na pracę sezonową. Warto również nadmienić, że na podstawie obowiązujących przepisów Specustawy „COVID-19”, obowiązywanie oświadczeń lub zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca zostało przedłużone z mocy prawa (Pracodawcy, mimo upływu okresu ich ważności, nie musieli składać kolejnych wniosków).

W związku z kryzysem spowodowanym przez pandemię COVID-19 w 2020 roku wprowadzono rozwiązania w ramach „Tarczy Antykryzysowej” będącej formą wsparcia polskiej gospodarki, której działania były kontynuowane również w roku 2021. W pakiecie pomocowym wprowadzono rozwiązania, z których mogli/mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i sami pracownicy. Część rozwiązań dotyczy tylko mikroprzedsiębiorstw, a część także większych firm, są również specyficzne rozwiązania pomocowe skierowane do konkretnych branż w gospodarce, które najbardziej ucierpiały. W latach 2020-2021, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielił pomocy 32 796 Pracodawcom i Pracownikom z terenu Powiatu Krakowskiego w łącznej wysokości ponad 149,2 mln zł. Dodatkowo 20 039 mikro i małych przedsiębiorców skorzystało z umorzenia pożyczek oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej na kwotę 99,8 mln zł.

                                                                                                         

                                                                                                                  Marcin Nowak
Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
Informacje ogólne

INFORMACJA DLA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE (np. wynajem pokoi, agroturystyka)  NA TERENIE GMINY SUŁOSZOWA

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski (w tym również pole biwakowe), zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Gminy Sułoszowa do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Sułoszowa.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych na terenie Gminy Sułoszowa można złożyć:

 • osobiście
 • wysłać pocztą.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Sułoszowa
ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa
pokój nr 23

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

Zgłaszany do ewidencji obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne oraz
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdują się w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu i nadaniu kategorii hotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.cyfrowa gmina

Gmina Sułoszowa podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach Programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 174 210 zł, które zostanie przeznaczone na cyfryzację Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie.
Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne 11.01.2022
RPO – biomasa i paliwa gazowe

Tytuł projektu:

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

Projekt jest realizowany w partnerstwie 5 Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. Liderem projektu jest Gmina Skała.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań w pięciu Gminach: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa.

Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów węglowych na kotły gazowe/na biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gmin Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet czy kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej. Wymienione powyżej Gminy ściśle ze sobą współpracują, funkcjonują w jednym obszarze, realizują wspólną politykę promocyjną w obszarze turystyki, stąd też są mocno zainteresowani dobrą jakością powietrza. Wszystkie pięć Gmin funkcjonuje w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym.  Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami na potrzeby opracowania poszczególnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa największe zużycie energii finalnej jak i emisja CO2 w obszarze gminy pochodziło z budynków indywidualnych oraz transportu prywatnego i publicznego. W związku z powyższym jednym z głównych działań wyznaczonych we wszystkich PGN, zmierzających do poprawy stanu powietrza w obszarze wszystkich gmin jest wymiana przestarzałych kotłów i instalacji grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Projekt jest niezbędny do realizacji ze względu na fakt, że tereny przewidziane do realizacji to tereny bogate w zasoby przyrodnicze podlegające ochronie. Tutaj m.in. zlokalizowany jest Ojcowski Park Narodowy, tereny chronione w ramach Obszaru NATURA 2000, Dłubniański Park Krajobrazowy. Poprzez wymianę systemów ogrzewania przede wszystkim starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły na paliwa gazowe, biomasę nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Odbiorcami końcowymi są mieszkańcy wszystkich w/w Gmin, którzy posiadają stare, nieefektywne kotły grzewcze, a przede wszystkim kotły grzewcze emitujące dużą ilość szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Łącznie w pięciu Gminach przewidziano do wymiany 328 kotłów w podziale na poszczególne Gminy:

Gmina Iwanowice – 42 kotły,

Gmina Jerzmanowice-Przeginia – 152 kotły,

Gmina Skała – 40 kotłów,

Gmina Słomniki – 45 kotłów,

Gmina Sułoszowa – 49 kotłów.

loga mal ue